Du er her:

  • Forsiden
  • NHO Luftfart har skrevet brev til Avinor om merkevareprosjektet

NHO Luftfart har skrevet brev til Avinor om merkevareprosjektet

NHO Luftfart er meget skeptisk til at Avinor gjennomfører et slikt kostnadskrevende prosjekt til flere titalls millioner nå, og vi mener en slik ressursbruk ikke tjener våre medlemsbedrifter. NHO Luftfart vil derfor anmode Avinor om å revurdere prosjektet, og heller anvende de nødvendige midlene til å sikre en stabil og sikker drift, og lavere luftfartsavgifter.

 

 
 
Avinor
 
Vår dato 04.04.2013
Postboks 150 Deres dato
2061 Gardermoen Vår referanse TL
Deres referanse
 
 
 
 
 
 
 
 
AVINORS MERKEVAREPROSJEKT
 
 
 
NHO Luftfart viser til Avinors redegjørelse i selskapets plan for virksomheten 2012-2014 (§10 plan), hvor det blant annet vises til at selskapet "har vedtatt en ny modell for konsernets merkevarehierarki". NHO Luftfart, og noen av medlemsbedriftene, er ved senere anledninger nærmere orientert om dette prosjektet, senest i Samarbeidsforum 12. mars 2013. Vi ønsker med bakgrunn i disse orienteringene kort å oppsummere og formidle til Avinor bransjens syn på dette prosjektet.
 
NHO Luftfart er som vi tidligere har uttrykt meget skeptisk til at Avinor gjennomfører et slikt kostnadskrevende prosjekt nå, og vi mener en slik ressursbruk ikke tjener våre medlemsbedrifter. Vi har forståelse for at selskapet ønsker å styrke kultur byggingen, og slik kan stå sterkere i nødvendige omstillingsprosesser. Vi kan imidlertid ikke se at et slik eksternt rettet merkevareprosjekt vil bidra til dette. 
 
Avinor har tilnærmet monopol i drift av flyplasser og flysikringsvirksomhet, og er således ikke i en konkurranseutsatt posisjon som krever betydelige ressurser til en fornyet profilering. Selskapet får i tillegg luftfartsavgiftene fastsatt av myndighetene, som også er eier av selskapet. I tillegg står selskapet foran en mulig omorganisering av flysikringsvirksomheten, og det er således usikkert i hvilken grad flysikringsvirksomheten skal utgjøre en del av dagens Avinor-konsern. Vi kan vanskelig se hensikten med et slikt prosjekt for flysikringsvirksomheten, som kanskje i løpet av kort tid blir etablert i et nytt selskap, adskilt fra dagens Avinor. Dette er et spørsmål Stortinget skal behandle senere.
 
I tillegg vil bemerkes at det etter vår vurdering snarere er behov for å bygge opp selskapets omdømme gjennom en sikker og stabil drift, enn å bruke ressurser på å profilere en virksomhet som fremdeles sliter med et svakt omdømme etter flygelederproblemene sommeren 2012.
 
NHO Luftfart vil derfor anmode Avinor om å revurdere prosjektet, og heller anvende de nødvendige midlene til å sikre en stabil og sikker drift, og lavere luftfartsavgifter. Vi har imidlertid merket oss at Avinor ved flere anledninger har gitt uttrykk for at et slikt merkevareprosjekt må ses "i en større sammenheng", og tvert imot vil bidra til lavere luftfartsavgifter. Dersom så er tilfelle imøteser bransjen at selskapet reduserer lufthavnavgiftene for 2014 på samme måte som de nye EU bestemte reguleringsordningene krever for flysikringsvirksomheten.
 
NHO Luftfart imøteser en konstruktiv oppfølging av bransjens innspill i denne saken, og vi anmoder Avinor om å revurdere prosjektet før ytterligere kostnader påløper.
 
 
 
 
 
 
Med hilsen
 
 
NHO Luftfart
 
 
 
 
Torbjørn Lothe
Direktør
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi: Samferdselsdepartementet
 

Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO