Du er her:

  • Forsiden
  • National transportplan 2014 - 2023. Merknader fra NHO Luftfart

National transportplan 2014 - 2023. Merknader fra NHO Luftfart

NHO Luftfart støtter hovedinnretningen i Avinors investeringsplaner. Det er helt avgjørende at Avinors planlagte kapasitetsrelaterte investeringene blir gjennomført som forutsatt på de større flyplassene. Dette er sunne investeringer, som styrker selskapets økonomi. Samtidig må Samferdselsdepartementet sørge for økonomiske rammebetingelser som gir selskapet tilstrekkelige muligheter til å finansiere tiltakene, noe vi mener ikke er godt nok ivaretatt..

 

 

Stortingets transport- og kommunikasjonskomite            Vår dato                10.05.2013

Stortinget                                                                      Deres dato            

0026 Oslo                                                                      Vår referanse         TL

                                                                                     Deres referanse     

                                                                               

 

 

 

 

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023 – MERKNADER FRA NHO LUFTFART

 

NHO Luftfart vil med dette gi sine innspill og kommentarer til regjeringens forslag til Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 (NTP) på luftfartsområdet

 

Hovedlinjer i investeringsplanene

NHO Luftfart støtter hovedinnretningen i Avinors investeringsplaner. Det er helt avgjørende at Avinors planlagte kapasitetsrelaterte investeringene blir gjennomført som forutsatt på de større flyplassene. Dette er sunne investeringer, som styrker selskapets økonomi. Samtidig må Samferdselsdepartementet sørge for økonomiske rammebetingelser som gir selskapet tilstrekkelige muligheter til å finansiere tiltakene, noe vi mener ikke er godt nok ivaretatt, ref. Meld. St 28 (2012-2013) Verksemda til Avinor AS). NHO Luftfart ønsker å få komme nærmere tilbake til dette.

 

Nye flyplassprosjekter

Flyplasser i Norge blir brukerfinansiert gjennom avgifter fra flyselskapene og de reisende. Bygging av nye flyplasser til flere milliarder kroner er svært viktige beslutninger, som ikke bare må ses isolert, men vurderes mot andre nærliggende flyplasser og samferdsel-nettet for øvrig.

 

NHO Luftfart støtter derfor at Regjeringen foreslår en "pustepause" i forslaget om ev nye "storflyplasser" på Helgeland og i Lofoten. Prosjektene er isolert sett svært bedriftsøkonomisk ulønnsomme, og selv med nedlegging av nærliggende flyplasser blir prosjektene samlet sett ulønnsomme. Avinor er heller ikke i stand til å finansiere utbyggingene. Dette betyr behov for kapitaltilførsel til selskapet og isolert sett behov for økte lufthavnavgifter. Sistnevnte er uakseptabelt for medlemsbedriftene i NHO Luftfart. En rekke viktige faktorer i kalkylene er også etter NHO Luftfarts oppfatning svært usikre:

 

- Investeringskalkylene synes lavt anslått

- Besparelser i tilskudd til FOT-ruter synes for høyt anslått

- Svært usikre forutsetninger om et kommersielt flyrutetilbud

 

NHO Luftfart er derfor enig i behovet for "en bredere vurdering av regionale konsekvenser ved en eventuell endring i lufthavnstrukturen", som regjeringen sier det i NTP.  I tillegg må det etter vår vurdering foretas en grundig kvalitetssikring av en rekke forhold ved utredningsarbeidet.

 

 

 

Fagernes lufthavn, Leirin

Regjeringen slutter seg til å utrede mulige trafikkstimulerende tiltak på Fagernes lufthavn. Dette har vært gjort ved mange tilfeller før, uten særlig suksess. I 2012 var det totalt 3510 reisende på flyplassen, dvs i snitt knappe 10 passasjerer pr.dag. Underskuddet på driften av lufthavnen var ca 17 millioner kroner, og det ble i tillegg gitt et tilskudd til flyruten på ca 10,5 millioner kroner noe som gjør at det offentlige tilskuddet pr reisende er på hele 7835 kroner. Trafikkvolumet på flyplassen tilsier at andre kollektive transportmidler kan ivareta dagens behov for de reisende. NHO Luftfart mener at denne lufthavnen kan legges ned, og at frigjorte midler brukes til å styrke Avinors økonomi, jf ovenfor.

 

Forholdet til Forsvaret

Regjeringen har en kort omtale av omstillingen i Forsvaret, med nedlegging av flere militære lufthavner. NHO Luftfart er kjent med at Avinor vil kunne måtte betale for grunn og anlegg mv ved en overdragelse til sivil virksomhet, eventuelt også få kostnader til nødvendig opprydding og omstilling til sivil drift. NHO Luftfart mener at de militære plassene i prinsippet bør overdras vederlagsfritt. Plassene er finansiert over statsbudsjettet tidligere, og bør ikke betales en gang til av en annen offentlig virksomhet. Nødvendig miljøopprydding mv. må gjøres av Forsvaret. Her må ikke regningen for Forsvarets omstilling sendes til en konkurranseutsatt sivil luftfart.

 

Utbygging av Gardermoen

Omtalen i NTP av et av de strategisk viktigste samferdselstiltakene i Norge, bygging av en 3. rullebane på Gardermoen, er meget kort. NHO Luftfart mener at det er svært viktig at det nå faktisk gjennomføres en båndlegging av areal for en mulig tredje rullebane på Gardermoen.

 

Vi vil minne om at den opprinnelige utbyggingen av Oslo Lufthavn Gardermoen, og den tilhørende Gardermobanen, begge ble basert på en statlig reguleringsplanprosess. Dette var svært vellykket, og sikret god fremdrift av prosjektet. Samtidig ble det etablert brede og godt fungerende planprosesser med god involvering av lokale myndigheter, slik at lokale interesser og synspunkter kom frem under arbeidets gang.

 

Utbygging av en tredje rullebane på Gardermoen skal ivareta en overordnet statlig interesse av nasjonal betydning. Utviklingen av Gardermoen vil ha stor betydning for norsk luftfart, og vil også være knutepunktet for flytransportbehovet for distrikts-Norge. Når det gjelder en slik overordnet statlig infrastruktur bør arealplanleggingen etter vårt syn ikke legges til det laveste forvaltningsnivået – kommunenivået - og det bør derfor etableres en planprosess med god statlig styring.

 

NHO Luftfart mener derfor at Samferdselsdepartementet i henhold til Plan og bygningslovens § 6-3 må starte en prosess med å etablere bygge- og deleforbud i det aktuelle planområdet som blir anbefalt i den utarbeidede Masterplanen som har vært på høring (område øst). Et slikt forbud må når tiden er moden erstattes av en statlig reguleringsplan. NHO Luftfart vil sterkt henstille komiteen å skissere en slik løsning i sine merknader til NTP.

 

Miljø

NHO Luftfart vil bemerke at omtalen i NTP om at klimagassutslipp (CO2 ekvivalenter) fra sivil flytrafikk er i kraftig vekst, må være basert på uriktige opplysninger. Slik vi har forstått det kan dette skyldes at man har basert seg på tall fra SSB som registrerer utslipp fra selskaper registrert i Norge. Dette betyr av norske selskapers aktivitet/ ekspansjon på internasjonale ruter som ikke berører Norge blir registret som utslipp i Norge, noe som selvfølgelig gir et feil bilde av faktiske utslipp for flytrafikken i og til/fra Norge.   Bransjen jobber nå godt sammen med Avinor i et prosjekt om etablering av produksjon av biodrivstoff basert på trevirke i Norge. Dette er meget lovende, og slik produksjon kan muligens allerede rundt 2020 bli kommersielt tilgjengelig for luftfarten i Norge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

Med hilsen

NHO Luftfart

 

 

 

 

Torbjørn Lothe

Direktør

 

Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO