Du er her:

 • Forsiden
 • Luftfartstilsynets gebyrer 2017 - høringsinnspill fra NHO Luftfart

Luftfartstilsynets gebyrer 2017 - høringsinnspill fra NHO Luftfart

NHO Luftfart har merket seg at i henhold til statsbudsjettet for 2017 vil de samlede kostnadene i Luftfartstilsynet øke fra 194,1 millioner kroner i 2016 til 220,4 millioner kroner i 2017. En stor del av dette er knyttet til endring av innbetaling til Statens pensjonskasse, men også til økte kostnader til digitalisering av virksomheten. Samtidig blir det anført i LTs høringsbrev at inntektskravet for 2017 blir økt tilsvarende som de økte kostnadene for digitaliseringen, og dette er i budsjettet anslått til 137,2 millioner kroner for tilsynsvirksomheten mot 127,4 millioner kroner i saldert budsjett for 2016.

Det vises til høringsbrev av 28. november 2016 vedrørende utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet (LT) for 2017. NHO Luftfart har noen synspunkter på høringsutkastet.

 

Generelle kommentarer

NHO Luftfart har merket seg at i henhold til statsbudsjettet for 2017 vil de samlede kostnadene i Luftfartstilsynet øke fra 194,1 millioner kroner i 2016 til 220,4 millioner kroner i 2017. En stor del av dette er knyttet til endring av innbetaling til Statens pensjonskasse, men også til økte kostnader til digitalisering av virksomheten. Samtidig blir det anført i LTs høringsbrev at inntektskravet for 2017 blir økt tilsvarende som de økte kostnadene for digitaliseringen, og dette er i budsjettet anslått til 137,2 millioner kroner for tilsynsvirksomheten mot 127,4 millioner kroner i saldert budsjett for 2016.

 

NHO Luftfart reagerer på at kostnadene til utviklingstiltak for digitalisering legges på gebyrene for tilsynsvirksomheten. I forhold til beregningsgrunnlaget for gebyrene for 2017 økes disse nå med ca 6%. I høringsbrevet fra LT med utkast til gebyrforskrift for 2016 ble det redegjort for pågående effektiviseringsarbeid inkludert oppstart av prosjekter for digitalisering. Dette skulle gi bedre tjenester og lavere gebyrer. Nå ser vi at kostandene øker og at gebyrene isteden foreslås vesentlig økt. I henhold til Finansdepartementets rundskriv R-112 om retningslinjer for gebyr- og avgifts finansiering oppfatter vi at det er et grunnleggende prinsipp at mottakeren ikke skal betale mer enn kostnaden av å produsere og levere tjenesten. Etter vår mening skal slike utviklingskostnader holdes utenom beregningsgrunnlaget for gebyrene, og vi ber LT foreta nødvendige tilpasninger slik at prinsippene i statens retningslinjer blir fulgt. Vi merker oss for øvrig at kostnadene for tilsynsoppgaver i henhold til tabell 1 i høringsbrevet nå er økt fra 63% til 67% av samlede kostnader for 2017, dvs en betydelig økning av tilsynsoppgavenes andel av totalkostnadene.  

 

Det er forholdsvis jevn økning i kostnadsanslagene for de ulike virksomhetsområdene (bortsett fra flymedisin) for 2017, jf tabell 3 i høringsbrevet. Vi har tidligere påpekt er det er vanskelig for høringsinstansene å vite i hvilken grad endringer i beregnede kostnader per aktivitet skyldes satsendringer eller reduksjon/økning i aktivitet. Det er derfor ønskelig med en mer systematisk oversikt over en lengre tidsperiode på kostnader pr område, faktiske inntekter og omfang av aktiviteter/tilsyn. På denne måten kan man følge utviklingen over tid og få bedre innsikt i produktivitetsutviklingen i LT på de ulike tilsynsområdene. Vi minner nok en gang om dette, og ser gjerne at LT utvikler en bedre oversikt som også gir et reelt inntrykk av produktivitetsutviklingen.

 

Vi har ved flere anledninger tatt opp behovet for en gjennomgang og dokumentasjon av de faktiske kostnadene innenfor de ulike gebyrområdene – ikke minst for å sikre at det ikke skjer en kryssubsidiering fra større selskaper til mindre. Med utstrakt konkurranse mellom selskapene er dette uheldig og bidrar til ulike konkurransevilkår. LT har i år i liten grad foreslått nedjusteringer av gebyrene for større virksomheter/materiell.  NHO Luftfart mener at det fremdeles er grunnlag for justeringer i gebyrstrukturene, og vi vil bemerke noen områder nedenfor.

 

Konkrete kommentarer til gebyrbestemmelsene

 

 1. NHO Luftfart vil også i år bemerke at timesatsen for gebyr etter regning etter vår vurdering ligger for høyt (jf § 4), og at dette reflekterer et for høyt kostnadsnivå/beregningsgrunnlag. For oss er det uklart hvilke type oppgaver/tidsbruk som faktureres med den aktuelle timesatsen på kr 1260, og dette bør klargjøres. Vi mener at tidsforbruk til reiser, ventetid på flyplasser mv. ikke bør belastes operatørene m.fl, men kun de faktiske kostnadene til selve reisen.

 2. I § 8 i forskriftsutkastet angis at det kan kreves forhåndsbetalt ved innsendelse av søknaden der det anses hensiktsmessig. Vi forstår at dette gjelder for tilfeller med nettbetaling, og vi anbefaler at forskriften gjøres mer presis på dette.

 3. I §§ 12 og 13 foreslås en jevn økning for alle kategorier/størrelser. Vi har tidligere påpekt at vi er undrende til at kostnader til ulike registeringer økes betydelig for større/tyngre flymateriell. Vi mener dette gir en høyere gebyrkostnad enn de reelle kostnadene skulle tilsi. Eksempelvis kan vi vanskelig forstå at det legges til grunn kostnader for nesten to dagsverk for å registrere et pantedokument pålydende over kr 100 000 000. Vi mener derfor at LT må dokumentere at satsene for større fly for ulike registreringer skal ligge opptil 4 til 5 ganger høyere i pris enn for de minste flyene. Vi kan vanskelig se at dette kan forsvares i faktisk ressursbruk.

 4. Vedrørende §16 har vi de samme kommentarer som i punkt iii) ovenfor. Vi etterlyser bedre dokumentasjon, og ser for oss en ytterligere nedskalering av gebyrene for større luftfartøyer/høyeste kategorier.

 5. Vi er undrende til størrelsen på årsgebyrene for CAMO i §19, og mener at grunnlaget for disse satsene må dokumenteres.

 6. Vi merker oss at LT i §§ 20 og 23 foreslår en jevnt høy økning for alle kategorier inkludert de høye satsene for større bedrifter. Vi viser til våre merknader ovenfor.

 7. I § 24 ble det i 2016 foretatt en nedjustering av årsgebyret for AOC/lisens for den høyeste/største kategorien. Vi støttet dette, men ba om at det ble foretatt ytterligere nedjustering av de høyeste/største kategoriene. Vi minner nok en gang om behovet for dokumentasjon av kostnadsfordelingen for ulike type virksomheter, og imøteser at LT følger opp dette.

 8. I 2016 ble gebyrsatsen for tilsyn med sekundærbaser økt med hele 10%, jf §25.Vi noterer oss nå et forslag om ytterligere økning på nesten 6%, og mener at LT bør være forsiktig med å gjennomføre så store nivåendringer i løpet av kort tid. Vi anmoder om at LT nedjusterer satsene her.

 

 1. NHO Luftfart har tidligere påpekt de forholdsvis høye satsene for gebyr for godkjenning av leie av luftfartøy mv. Likeså har vi bemerket at satsene for eierskifte og forlengelser av wet-lease ligger uforholdsmessig høyt. Vi noterer oss at LT foreslår ytterligere økning, og anmoder også her om at LT frembringer nødvendig dokumentasjon på den ressursbruk slike saker krever.

 2. NHO Luftfart har tidligere påpekt at en rekke av satsene for teoriprøver, og utstedelse av sertifikater mv. synes å ligge høyt, jf spesielt §§ 34, 35, 36. Vi noteres oss at en rekke av satsene blir ytterligere oppjustert med dette forslaget. Det bør etter vår mening være mulig å få kostnadene ned på dette området, jf tidligere annonsert arbeid med forenkling og digitalisering av saksbehandlingen. Dette er også påpekt av konsulentselskapet Integra, hvor sertifikat-området kommenteres spesielt. Vi anmoder også her LT til å vurdere dette nærmere, og ikke minst sørge for at slik effektivisering kommer markedet til gode gjennom lavere gebyrsatser.

 

Avsluttende bemerkninger

 

NHO Luftfart mener at utviklingskostnader til digitalisering mv. ikke kan legges inn i kostnadsgrunnlaget for gebyrene, jf også statens retningslinjer for gebyrsetting. Vi anmoder LT om å justere for dette, og tilpasse nivå- og struktur på gebyrene slik som skissert ovenfor.

 

Høringsfristen for gebyrregulativet for 2017 er 16. januar 2017, dvs lenge etter at statsbudsjettets rammer for LT er fastsatt. Vi forutsetter likevel at høringsprosessen er reell og at LT foretar nødvendige tilpasninger i gebyrregulativet etter avsluttet høring. Mulige endringer i forventede gebyrinntekter må således legges frem i revidert statsbudsjett til våren.

 

NHO Luftfart ber om at LT følger opp våre innspill, og imøteser en tilpasning som fremmer konkurransekraften til norsk luftfartsnæring. Vi står om ønskelig gjerne til tjeneste med ytterligere informasjon.

 

 

 

 

 

Med hilsen

TLNHO Luftfart

 

 

 

 

Torbjørn Lothe

Administrerende direktør

 

 

Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO