Du er her:

  • Forsiden
  • LOKALISERINGSALTERNATIVER FOR FORSVARETS NYE KAMPFLY F-35

LOKALISERINGSALTERNATIVER FOR FORSVARETS NYE KAMPFLY F-35

NHO Luftfart peker i sitt høringssvar på at det ikke er akseptabelt at Avinor eventuelt må betale for en overføring av militære flyplasser til Avinor, og dekke økte drifts- og investeringstiltak som følge av overføringen gjennom høyere luftfartsavgifter
Forsvarsdepartementet    Vår dato    06.01.2012  Postboks 8126 Dep    Deres dato    28.11.2012
0032 Oslo    Vår referanse    TL
Deres referanse    2009/03066- 131/FD IV 1/TSB

    

HØRING AV RAPPORT – LOKALISERINGSALTERNATIVER FOR FORSVARETS NYE KAMPFLY F-35NHO Luftfart viser til høringsbrev med vedlegg fra Forsvarsdepartementet av 28.11.2011.

NHO Luftfart er en interesse- og arbeidsgiverforeningen som representerer det alt vesentlige av sivile virksomheter i norsk luftfart, og som sysselsetter mer enn 11 000 ansatte.

Rapporten om lokaliseringsalternativer for Forsvarets nye kampfly F-35 må vurderes i sammenheng med Forsvarssjefens fagmilitære råd, ref egen høring om dette. NHO Luftfarts innspill må derfor ses i sammenheng med vårt høringsinnspill i denne saken, jf eget brev av 6.1.2012. For øvrig ønsker NHO Luftfart å vise til tidligere høringsbrev av 20.5.2010.

NHO Luftfart har ingen synspunkter på de fagmilitære vurderingene omkring lokalisering av ny kampflybase. Vi mener imidlertid at konsekvensene for norsk sivil luftfart kommer for dårlig frem i den aktuelle høringsrapporten. Dette gjelder dels direkte konsekvenser knyttet til de berørte lokaliseringsalternativene, og dels følgevirkninger for andre flyplasser som følge av de foreslåtte strukturendringer innenfor Luftforsvarets virksomhet, jf høring om Forsvarssjefens fagmilitære råd. Konkret gjelder dette:

i)    Hvilke prinsipper for avhendig av Bodø Hovedflystasjon/militære flyplasser som skal legges til grunn, og mulige økonomiske konsekvenser for Avinor.

ii)    Nedlegging av Forsvarets aktivitet vil gi betydelige kostnader til miljøopprydding og fjerning av anlegg mv. Dette er ikke nærmere vurdert, og finansiering av slike omstillingstiltak er ikke angitt i utredningen.

iii)    Ved nedlegging av Forsvarets virksomhet vil den sivile driften måtte legges om og tilpasses sivile behov. Dette vil kunne kreve nye/andre investeringstiltak og driftstilpasninger. Avinor vil også få et helhetlig økonomisk ansvar for lufthavnen, uten at økonomiske konsekvenser for dette er angitt i utredningen.

iv)    Når Forsvaret har vedtatt å avhende en lufthavn vil denne kunne komme i en ”avsluttingsmodus”. Ansvar og funksjonsfordeling ved spesielt Bodø hovedflystasjon i avviklingsperioden er ikke nærmere gjennomgått.

Ovenstående punkter er nærmere gjennomgått i vårt høringsbrev om Forsvarssjefens fagmilitære råd, og vi viser til dette. Problemstillingene angitt ovenfor gjør seg spesielt gjeldende for Bodø lufthavn, og den økonomiske usikkerheten for sivil luftfart er derfor spesielt stor knyttet til denne lufthavnen.

NHO Luftfart vil generelt understreke at det ikke er akseptabelt at Avinor eventuelt må betale for en overføring av militære flyplasser til Avinor, og dekke økte drifts- og investeringstiltak som følge av overføringen gjennom høyere luftfartsavgifter. I praksis vil dette måtte skje gjennom ytterligere forsterket kryss-subsidiering, noe som på sikt ikke er bærekraftig, og som vil påføre en konkurranseutsatt norsk luftfartsnæring store utfordringer. Vi vil minne om at norsk sivil luftfart er fullt ut brukerfinansiert gjennom luftfartsavgifter betalt av flyselskapene og de reisende.

NHO Luftfart ber derfor om at forutsetningene for ansvarsendringer mellom Forsvaret og Avinor ved ulike lokaliseringer for kampflyene klargjøres, og at de økonomiske konsekvensene av dette blir utredet. Vi anmoder også om at de sivile luftfartsaktørene trekkes sterkere inn i dette arbeidet, slik at forutsetningene for den betydelige omstilling Forsvaret, og Avinor, står ovenfor ved innfasing av nye kampfly i Norge blir håndtert på en omforent og ryddig måte. Dette vil også kunne gjøre det lettere å få aksept for de løsninger som anses som samfunnsmessig mest tjenlige.

NHO Luftfart stiller gjerne opp med ytterligere informasjon dersom dette er ønskelig.


Vennlig hilsen
NHO Luftfart


Torbjørn Lothe
Direktør


Kopi: Samferdselsdepartementet
          Avinor
Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO