Du er her:

  • Forsiden
  • Innspill til Samferdselsdepartementet til ICAO konferansen 18.-22. mars.

Innspill til Samferdselsdepartementet til ICAO konferansen 18.-22. mars.

NHO Luftfart støtter i det alt vesentlige de hovedtilnærminger som kommer til uttrykk i arbeidspapirene fra ICAO sekretariatet, samt fra europeisk side gjennom EU/ECAC. Dette innebærer en gradvis prosess mot mer liberalisering, men med fokus på nødvendige forutsetninger for balanserte og likeverdig markedsvilkår.

 

 
 
Samferdselsdepartementet
 
Vår dato 14.03.2013
Postboks 8010 Dep Deres dato
0030 Oslo Vår referanse CR
Deres referanse
 
 
 
 
 
 
ICAO Air Transport Conference - innspill fra NHO Luftfart
 
1. Innledning
Det vises til møte i Samferdselsdepartementet 7. mars 2013 som ble avholdt som ledd i å forberede de norske posisjonene til kommende ICAO Air Transport Conference 18-22. mars i år. Det ble på møtet oppfordret til at møtedeltagerne også i etterkant av møtet kunne gi ytterligere innspill til departementet. NHO Luftfart ønsker med dette å oppsummere de hovedpunktene som vi anser som særlig viktige å få bredt belyst på ICAO ATC konferansen, herunder å presisere hvilke arbeidspapir som den norske delegasjonen forslagsvis mer aktivt kan støtte.  
 
2. Generelt
NHO Luftfart støtter i det alt vesentlige de hovedtilnærminger som kommer til uttrykk i arbeidspapirene fra ICAO sekretariatet, samt fra europeisk side gjennom EU/ECAC. Dette innebærer en gradvis prosess mot mer liberalisering, men med fokus på nødvendige forutsetninger for balanserte og likeverdig markedsvilkår. Dette betyr en videre utvikling med enklere og bedre markedsadgang, og oppmykning av bestemmelsene om eierskap og kontroll. De europeiske løsningene, og erfaringer fra de siste 20 årene med økt liberalisering, kan legges til grunn for en ytterligere liberalisering utenfor det europeiske markedet. ICAO bør ha en sentral rolle i å fremme en slik utvikling, blant annet gjennom utvikling av modeller og veiledning for hvordan slike løsninger kan iverksettes. NHO Luftfart støtter også en mer "step by step" prosess i en slik retning, gjerne i større grad tilrettelagt av ICAO. Etter vår mening er det positivt at ICAO kan tilrettelegge for mer samordnede forhandlingsprosesser ved å etablere møteplasser som gjør det enklere å inngå nye og mer moderne luftfartsavtaler bilateralt eller multilateralt.
 
3. Like konkurransevilkår
Rammebetingelsene for spesielt europeisk luftfart har endret seg vesentlig de siste tyve årene - blant annet gjennom etableringen av det liberaliserte luftfartsmarkedet innen EØS samt gjennom utviklingen av en gradvis mer liberal tredjelandspolitikk frontet av EØS-landene. Dette har vært viktige steg for å utvikle en mer effektiv europeisk luftfart, som kan operere i et stort internasjonalt marked. Som eksempel har man på intra-EU ruter hatt en vekst på 310 prosent fra 1992 til 2009 etter at EUs indre marked ble utvidet til luftfartsområdet. Tilsvarende effekt har man sett i andre regioner der det er inngått bilaterale Open Skies avtaler. For å få full effekt av denne markedsliberaliseringen er det imidlertid svært viktig at de forskjellige internasjonale flyselskapene har like konkurransevilkår i det globale markedet. Selv innenfor et mer og mer harmonisert Europa ser vi at dette er utfordrende, og i et mer globalisert perspektiv ser vi at det er til dels stor skjevhet i konkurransevilkår- og evne for de forskjellige flyselskapene. Det anses således som viktig at ICAO jobber aktivt for å få på plass internasjonale mekanismer som kan bidra til å jevne ut eventuelle nasjonale/regionale konkurransevridende forhold.   
 
NHO Luftfart anser at de anbefalinger som gis i ICAOs WP 4 Fair Competition in International Air Transport og EU/ECACs dokument WP 51 Basic Principles of Fair Competition om videre oppfølging fra ICAO på dette området er viktige. Forslaget om at ICAO skal utvikle ett sett med basisprinsipper for å bidra til mer like konkurransemessige vilkår globalt vil være et viktig signal som medlemslandene vil være nødt å se hen til.  
 
4. Forbrukerrettigheter
Som en konsekvens av liberaliseringen av luftfarten sammen med den stadig økende etterspørselen om et variert flytilbud, har man de senere årene sett en oppvekst av et bredt spekter med nye operatører. Det er i dag et marked preget av stor konkurranse mellom de tradisjonelle fullservice nettverksselskapene og de mer rendyrkede lavkostselskapene. Det er viktig at flyselskapene som opererer i dette segmenterte markedet er underlagt et harmonisert regelverk om erstatningsansvar overfor passasjerer. Dette er viktig både ut fra et forbrukerperspektiv, men også ut fra et konkurranseperspektiv, jf. blant annet IATAs estimering av at forordning (EF) nr. 261/2004 koster de europeiske flyselskapene ca. fire milliarder årlig.
 
Montreal konvensjonen fra 1999 er det styrende regelverket globalt. Dessverre er det er kun ca. halvparten av ICAOs medlemsstater som har ratifisert denne konvensjonen og det er svært varierende hvordan forpliktelsene etter konvensjonen implementeres nasjonalt. På regionalt og nasjonalt plan er det nå over 50 stater som har introdusert spesielle forbrukerrettighetsregler innenfor luftfartsområdet. I noen regioner, slik som Europa, har man gått svært lang i å regulere forbrukerrettigheter og i å pålegge flyselskapene et erstatningsansvar ved forsinkelser og kanselleringer - selv der flyselskapene ikke har skylden i en slik forsinkelse/kansellering. En utfordring knyttet til denne utviklingen er at kravene rettet mot flyselskapene og rettighetene til forbrukerne kan være svært forskjellig avhengig av hvilket land en eventuell erstatningshendelse oppstår i. Dette medfører kompliserte ekstraterritorielle fortolkningsspørsmål der ICAO bør være den som bidrar med retningslinjer og veiledning som sikrer en harmonisert tilnærming til spørsmålet på et globalt nivå.  
 
I WP 5 Consumer Protection and Definition of Passenger Rights in Different Contexts, jf. IATA dokument om samme tematikk foreslås det at ICAO utvikler et sett med kjerneprinsipper som skal være førende for forbrukerrettigheter innen dette området globalt. Videre foreslås det at ICAO på sikt skal vurdere å utvikle en global "code of conduct". Det anses at dette initiativet vil kunne være positivt som ledd i å sikre en harmonisert tilnærming til forbrukerrettigheter globalt og som i sin tur vil bidra til at kostnadsbelastningen for flyselskapene på dette området fordeles jevnt, uavhengig av hvilken region de er lokalisert i. Det foreslås således at Norge støtter disse dokumentene.  
 
5. Skatter og avgifter
Spørsmål knyttet til nasjonal skattlegging er ikke direkte regulert i Chicago konvensjonen. ICAO har imidlertid utviklet retningslinjer på dette området gjennom Assembly Resolution A37-20, Appendix E, og gjennom ICAO's Policies on Taxation in the Field of International Air Transport (Doc 8632). Til tross for dette er spørsmålet om skattlegging av internasjonal luftfart fortsatt et område der man ser svært forskjellig praksis i ICAO-landene. I følge IATA har man de senere år sett en negativ utvikling der stadig nye typer av skatter introduseres rettet mot luftfartsnæringen og at luftfarten i større grad blir byrdelagt enn andre former for transport. IATA understreker i den forbindelse at man i en del tilfeller der denne type beskatning er introdusert, har sett en kraftig reduksjon i flytrafikken. For flyselskapene medfører også denne type skatter store kostnader som vanskeliggjør å få tilstrekkelig avkastning på en del ruter. 
 
I WP 10 Taxation of International Air Transport, oppfordres ICAO-statene til å følge de prinsipper som er fastlagt gjennom tidligere nevnte ICAO-dokumenter. Statene oppfordres til å unngå dobbeltbeskatning og det anbefales at man skal ta inn en klausul om beskatning som kan benyttes i en eventuell MoU eller MoC. I IATAs WP oppfordres det til at statene må unngå denne type form for beskatning og det foreslås i forbindelse med dette at stater som har introdusert et beskatningsregime ut over ICAOs anbefalinger, skal gjennomføre en kost/nytteanalyse. Videre foreslås det at ICAO oppdaterer og styrker sine retningslinjer på dette området. NHO Luftfart anser at disse dokumentene tar opp et viktig område som Norge gjerne aktivt bør støtte opp om.   
 
6. Security
Security er et viktig, men kostnadskrevende element innen luftfarten og er et område der det har vært en jevn kostnadsøkning i etterkant av hendelsene i USA 11. september 2001. Dette utgjør følgelig i dag en stor kostnad for flyselskapene. Samlet avgiftsproveny bare i Norge ligger som kjent på ca. 1,2 milliarder kroner årlig for passasjerkontrollen på norske flyplasser. ICAOs anbefalinger knyttet til hvilke og hvordan denne type kostnader skal ilegges er nedfelt i flere ICAO dokumenter og manualer. I WP 18 Economic Aspects of Aviation Security redegjøres det kort for disse anbefalingene der stikkord i denne sammenheng er at kostnader knyttet til security skal være forsvarlige og kostnadseffektive og der statene skal ha fokus på at denne type securityavgifter er ikke-diskriminerende, transparente og ikke minst kostnadsbaserte. Det anbefales i arbeidspapiret at ICAOs medlemsstater skal legge til grunn ICAOs anbefalinger på dette området og at man nasjonalt skal inkorporere de skisserte kjerneprinsippene i nasjonal lovgivning samt i eventuelle luftfartsavtaler. ICAO skal aktiv informere om sine anbefalinger innenfor dette området. Da securitykostnader utgjør en svært stor utgiftspost for flyselskapene anses det viktig at man søker en størst mulig globalt harmonisert tilnærming på dette området i regi ICAO. 
 
7. Oppsummering   
Fra Norge er det årlig om lag 200 000 internasjonale avganger som knytter Norge til 130 flyplasser i 35 land. For at flyselskapene skal kunne få full nytteeffekt av den gjennomførte markedsliberaliseringen, må det arbeides for å sikre harmoniserte rammevilkår globalt. Det er viktig at ICAO har en førende rolle i dette arbeidet slik at man får på plass mest mulige globale standarder/løsninger som fremmer et mer effektivt og likeverdig internasjonalt luftfartsmarked. 
 
Avslutningsvis inviteres departementet til å bruke NHO Luftfart aktivt i forbindelse med denne type møter. På grunn av korte tidsfrister har vi ikke hatt anledning til å foreta mer grundige vurderinger og koordinering av noen av de mest aktuelle problemstillingene, men vi antar at dette kan bli aktuelt ved senere anledninger. Vi stiller oss svært gjerne til rådighet for nærmere drøftelser av slike luftfartspolitiske spørsmål som blir tatt opp på den kommende Air Transport Conference i Montreal.  
 
 
 
 
 
Med hilsen
 
 
NHO Luftfart
 
 
 
 
Torbjørn Lothe
Direktør
 
 
 
 

Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO