Du er her:

  • Forsiden
  • Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Moss lufthavn, Rygge

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Moss lufthavn, Rygge

Slik NHO Luftfart oppfatter situasjonen er det helt avgjørende for videre utvikling av lufthavnen at det gis rom for ytterligere trafikkutvikling utover det som ligger i dagens konsesjonsvilkår. En slik økning i trafikkbevegelse vil kunne tjene lokalsamfunnet, og styrke regionens videre utvikling gjennom en forbedret transportstandard

 

 

Luftfartstilsynet                                                              Vår dato                22.05.2013

Postboks 243                                                                 Deres dato             22. mars 2013

8001 Bodø                                                                     Vår referanse         CR

                                                                                     Deres referanse      200900625/67/602/SHA

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Moss lufthavn, Rygge

 

  1. Innledning

Det vises til høringsbrev datert 22. mars vedrørende søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Moss lufthavn, Rygge (heretter "MLR"). Etter en gjennomgang av oversendt materiale, ønsker NHO Luftfart å komme med innspill på følgende punkter i MLRs søknad om fornyet konsesjon:   

 

  • At åpningstidene på lufthavna skal fastsettes av lokale myndigheter;
  • At MLR selv fastsetter de takster som er nødvendige for driften av lufthavnen;
  • At en fornyet konsesjon baserer seg på inntil 3 millioner passasjerer, og inntil 30 000 kommersielle flybevegelser per år.

 

Generelt kan det anføres at NHO Luftfart prinsipielt er av den oppfatningen at ikke-statlige lufthavner må gis likeverdige og ikke-diskriminerende rammevilkår med statlig eide lufthavner og som fremmer gode samfunnsøkonomiske løsninger. Dette innebærer etter vår oppfatning at ikke-statlige lufthavner i prinsippet må kunne fastsette priser for sine tjenester etter konsultasjon med brukerne, innenfor gjeldende internasjonalt regelverk på området. Likeså må lufthavnen ha stor grad av frihet til å avgjøre åpningstider i samråd med relevante miljømyndigheter. NHO Luftfart mener videre at direkte kapasitetsregulerende konsesjonsbetingelser, slik som trafikktak ol., prinsipielt sett ikke bør anvendes i konsesjoner til lufthavner. Slike virkemidler vil lett kunne gi grunnleggende ulike konkurransevilkår. I denne saken er det også grunn til å påpeke at sterke reguleringsordninger for MLR lett kan oppfattes som et diskriminerende vern av statens økonomiske interesser knyttet til Oslo Lufthavn AS.

 

  1. Kommentarer til søknaden om endrede konsesjonsvilkår

 

2.1 Åpningstider fastsettes lokalt

Når det gjelder spørsmålet om MLR bør kunne fastsette sine åpningstider lokalt, kan NHO Luftfart ikke se at det foreligger tilstrekkelige gode grunner for at MLR fortsatt skal være underlagt maksimale åpningstider i medhold av konsesjonsbestemmelsene i luftfartsloven. I den sammenheng bemerkes det at MLR, til tross for at lufthavnen betjener et relativt stort antall reisende pr. år i en nasjonal målestokk, i stor grad må kunne sies å ha en utpreget regional funksjon og rolle. I en slik situasjon anses det at de lokale myndigheter trolig har best forutsetning for å fastsette fornuftige åpningstider i tråd med lufthavnens og naboenes interesser, herunder å ta hensyn til støy- og miljøvirkningene i nærområdet.

 

2.2 Lufthavnen skal selv fastsette sine avgifter/takster

MLR anmoder i sin konsesjonssøknad om at lufthavnen selv skal kunne fastsette sine avgifter/takster, og ikke være underlagt statlig styring av avgiftene. NHO Luftfart støtter prinsipielt et slikt synspunkt, forutsatt at dette er basert på mest mulig likeverdige rammebetingelser og derav likeverdige konkurransebetingelser mellom lufthavnene Rygge, Torp og OSL. På denne måten sikres likeverdige og ikke-diskriminerende betingelser for flyselskapene som betjener de ulike lufthavnene.

 

OSL er i dag pålagt en betydelig kryss-subsidiering, som til en viss grad kan rettferdiggjøres av den nettverkseffekten lufthavnen har som hovedflyplass og knutepunkt i Avinor konsernets lufthavner. Rygge har svært liten kobling til det øvrige lufthavnnettverket, og flyruter innenlands er stort sett direkte-ruter til andre stamruteplasser med i det alt vesentlige lokal trafikk. Det forutsettes derfor at Rygge kan fastsette satser for TNC-, start- og terminalavgifter i henhold til de prinsipper som følger av ICAO retningslinjer og regelverk som Norge er forpliktet til etter EØS avtalen. Dette betyr at et eventuelt fremtidig takstregulativ, fastsatt lokalt av MLR, har tilfredsstillende grad av transparens og åpenhet og at et slikt takstregulativ er ikke-diskriminerende i sin utforming, herunder at departementet sørger for at de prinsipper som fastlegges i direktiv 2009/12/EF om lufthavnavgifter også følges i en slik avgiftsfastsettelsesprosess for Rygge. Videre må OSL ikke pålegges finansielle rammebetingelser/krav til kryss-subsidiering som medfører behov for en prisregulering av Rygge, noe som åpenbart ikke vil fremme gode samfunnsøkonomiske løsninger.

 

NHO Luftfart vil også understreke behovet for at myndighetene sørger for at nødvendig tilsyn med at alt relevant regelverk for både lufthavner, og utenlandske flyselskaper som etablerer seg i Norge, blir fulgt. Dette er spesielt viktig for å sørge for en "fair konkurranse" mellom flyselskapene ikke minst i en situasjon med flere nærliggende lufthavner i Oslo-området, med ulikt eierskap og til dels også ulike rammebetingelser.

 

2.3 Heving av trafikktaket

Når det gjelder spørsmålet om trafikktaket bør økes til inntil 3 millioner passasjerer, og inntil 30 000 kommersielle flybevegelser per år, støtter NHO Luftfart at en ny konsesjon for MLR tillater en slik økning i antall trafikkbevegelser som anmodet av MLR.  

 

Slik NHO Luftfart oppfatter situasjonen er det helt avgjørende for videre utvikling av lufthavnen at det gis rom for ytterligere trafikkutvikling utover det som ligger i dagens konsesjonsvilkår. En slik økning i trafikkbevegelse vil kunne tjene lokalsamfunnet, og styrke regionens videre utvikling gjennom en forbedret transportstandard. En aktivitetsvekst innenfor en slik ramme vil etter NHO Luftfarts vurdering gi en helt marginal miljømessig virkning, og ligger innenfor de forutsetninger som opprinnelig ble lagt til grunn ved etablering av sivil luftfart på Rygge. Det vises i den sammenheng til gjennomførte støyberegninger som viser at en fremtidig støysituasjon blir bedre enn det som samfunnet tidligere har akseptert ved at den militære aktiviteten samtidig reduseres, og at det kan åpnes for en betydelig økning i antallet sivile kommersielle flybevegelser uten at støyprognosen endres negativt.

 

NHO Luftfart gir gjerne ytterligere innspill dersom dette er ønskelig i den videre prosessen.

 

 

 

Med hilsen

NHO Luftfart

 

 

 

 

Torbjørn Lothe

Direktør

 

 

 

 

 

 

Kopi:    Samferdselsdepartementet

            Rygge Sivile Lufthavn

            Avinor

Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO