Du er her:

  • Forsiden
  • FLY MED GOD MILJØSAMVITTIGHET !

FLY MED GOD MILJØSAMVITTIGHET !

Med Norges beliggenhet i verden vil vi alltid være avhengig av luftfart. Fly er også vårt eneste virkelige landsdekkende kollektivtransportmiddel, og både helsevesenet, næringslivet, rettssystemet og organisasjonslivet er for eksempel helt avhengige av flyene som binder landet sammen. Med en mer og mer internasjonalisert verden må vi ha et godt fungerende flytilbud. Å melde oss ut ved å bygge ned luftfarten slik Naturvernforbundet skisserer, skaper flere problemer enn det løser. Svaret er derfor ikke å reise mindre, men å reise grønnere. En forkortet versjon av denne artikkelen sto i Aftenposten 24. februruar.

FLY MED GOD MILJØSAMVITTIGHET

 

Naturvernforbundet etterlyser en ansvarlig Regjering. Jeg etterlyser et ansvarlig Naturvernforbund. I kronikken av nestleder Fliflet i Hordaland om ”et flyvende vinmonopol” foreslås det regulering og avgifter for luftfarten fordi utslippene vil umuliggjøre å nå våre klimamål. Både diagnose og medisinering er feil.

 

Jeg er enig med Naturvernforbundet i at vi må gjøre mer for å få ned utslippene fra alle deler av transportsektoren. Men skal vi diskutere hvordan vi skal gjøre det, må vi først ha fakta på bordet. All innenriks flytrafikk på ca 50 flyplasser i hele Norge slipper ut omtrent like mye som en av landets sementfabrikker. Ser vi kun på utslipp fra transportsektoren står luftfarten for 5 %, mens for eksempel veitrafikken utgjør 59 %. La meg ta et eksempel. På en flyreise mellom Oslo og Bergen brukes det 11 liter drivstoff pr sete med et nytt fly. En tilsvarende reise med privatbil bruker ca 40 liter drivstoff. I mange tilfeller blir det derfor gunstigere å reise med fly enn med bil. Å ta bilen til hytta kan faktisk være mindre miljøvennlig enn å reise på weekendtur med fly til København. Naturvernforbundet tegner altså et helt galt bilde av problemet, og foreslår dermed også lite treffende løsninger.

 

Norsk luftfart tar sitt miljøansvar på alvor. Vi gjennomfører en rekke fornyingstiltak som i sum kan gi reduksjoner på 30-40 % frem mot 2020. I tillegg pågår det et voldsomt utviklingsarbeid med klimanøytralt biodrivstoff. Lufthansa planlegger allerede i april i år forsøk med hele 50 % innblanding, og nye biodrivstoffanlegg er under utbygging på en rekke flyplasser. Om noen år kan flytrafikken bli klimanøytral, og derfor blir det feil å legge til grunn at fly er mindre ressurs- og miljøvennlig enn andre transportmidler. Tvert imot, relativt sett vil det bli mer miljøvennlig å forflytte oss i luften, uten å forbruke begrensede naturressurser. Vei og jernbane krever areal, og gir store inngrep og barriereeffekter i naturen. Debatten om ”monstermaster” på Vestlandet blir som blåbær mot de naturinngrepene et høyhastighetstognett vil kreve i et sårbart natur- og kulturlandskap i Norge. Ønsker Naturvernforbundet å ofre norsk natur på bekostning av lite virkningsfulle tiltak mot luftfarten?

 

Jeg er helt enig med Naturvernforbundet i at forurenser skal betale. Da er det på sin plass å minne om at luftfarten i Norge er pålagt full CO2-avgift, og at all europeisk luftfart fra nyttår vil komme inn i klimakvotesystemet. Luftfarten betaler for seg. Bransjen støtter at man skal betale for alle utslipp, og et likeverdig, internasjonalt kvotesystem er fornuftig. Å legge ytterligere avgifter på toppen av dette blir meningsløst. EU har satt et kvotetak, og nasjonale særavgifter vil bare bety at kvoter i Norge flyttes til andre steder i Europa. Mindre miljøvennlige flyselskaper sør i Europa får flere og billigere kvoter, og blir mer konkurransedyktig enn våre selskaper. Ikke særlig smart verken for miljø eller norske næringsinteresser.

 

Naturvernforbundet henviser til utredningen Klimakur 2020. Det de glemmer å nevne er at Klimakur 2020 på en god måte dokumenterte at ytterligere avgifter på flytransport er et lite effektivt klimatiltak. Doble flypriser i Norge vil kreve en avgiftsøkning på ca 6 – 7 milliarder kroner, som vil gi en reduksjon i utslipp på om lag 200.000 tonn pr år. Dette er helt marginalt, og gir en skyhøy tiltakskostnad, samt store negative konsekvenser for folks velferd og ikke minst for næringslivet i Norge. Spesielt distriktene vil merke slike avgiftstiltak, med stor negativ betydning for dagens bosettings- og distriktspolitikk. Og la meg tilføye – regulering eller struping av lufthavnskapasiteten gir samme virkning. Dyrere og dårligere flytilbud. Slik planstyring kjenner vi fra samfunn vi ikke ønsker å sammenligne oss med, og det har stort sett fungert dårlig.

 

Bransjen ønsker en forsvarlig miljøpolitikk på luftfartsområdet. Vi støtter at forurenser skal betale og at luftfarten inkluderes i et internasjonalt og likeverdig kvotesystem. Vi ønsker at regjeringen støtter forsknings- og utviklingstiltak spesielt innen biodrivstoff. I tillegg er det helt essensielt at bransjen selv forstår sitt miljøansvar og faktisk handler. Det gjør norsk luftfart i dag.

 

Så må vi ikke glemme at med vår beliggenhet i verden vil vi alltid være avhengig av luftfart. Fly er vårt eneste virkelige landsdekkende kollektivtransportmiddel, og både helsevesenet, næringslivet, rettssystemet og organisasjonslivet er for eksempel helt avhengige av flyene som binder landet sammen. Med en mer og mer internasjonalisert verden må vi ha et godt fungerende flytilbud. Å melde oss ut ved å bygge ned luftfarten slik Naturvernforbundet skisserer, skaper flere problemer enn det løser. Svaret er derfor ikke å reise mindre, men å reise grønnere.

Torbjørn Lothe

Direktør

NHO Luftfart

Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO