Du er her:

  • Forsiden
  • BREV TIL JUSTISKOMITEEN OM ANSKAFFELSE AV NYE REDNINGSHELIKOPTRE

BREV TIL JUSTISKOMITEEN OM ANSKAFFELSE AV NYE REDNINGSHELIKOPTRE

NHO Luftfart mener at en bedre samordning og bruk av sivile kapasitet på dette området kan gi forbedret kvalitet og funksjonalitet i SAR virksomheten, samtidig som det er et betydelig potensial for en mer kostnadseffektiv virksomhet. Investerings- og driftsutfordringene innenfor Forsvarets virksomhet vil også kunne reduseres og bli mer håndterbare i en utfordrende omstillingsperiode.
Justiskomiteens medlemmer    Vår dato    19.05.2011


ANSKAFFELSE AV NYE REDNINGSHELIKOPTRE

NHO Luftfart representerer tilnærmet en samlet sivil luftfartsnæring i Norge, inkludert sivil helikoptervirksomhet med anslagsvis vel 1600 sysselsatte i operativ eller teknisk driftsvirksomhet. Gjennom utvikling av næringen fra midten av 1950 tallet til i dag er denne virksomheten blitt verdensledende mht sikkerhet, driftsstandard og kundekvalitet. Det opereres med det nyeste materiell og beste utstyr både innen passasjertransport, søk og redning (SAR), og ambulanse og andre driftsoppgaver.
NHO Luftfart er godt kjent med prosessen om å skifte ut redningstjenestens gamle Sea King helikoptre. Prosessen har pågått i mange år, og planene nå er at ny helikopterpark operert av Forsvaret skal være på plass i 2020. Vi forstår det slik at Regjeringen opprinnelig ønsket å fremme en stortingsproposisjon om denne saken våren 2011, men at denne nå er utsatt til høsten 2011. NHO Luftfart mener at en sterkere involvering av sivil sektor i dette prosjektet vil kunne medvirke til en raskere flåtefornyelse, til å sikre en stabil og høyverdig tjenesteutøvelse i lang tid, samt ikke minste bidra til en mest mulig kostnadseffektiv helikopterredningstjeneste. Vi ønsker spesielt å gjøre oppmerksom på følgende forhold:

•    Driftsstabiliteten for de gamle Sea King redningshelikopter er allerede i dag svak. Dette antas å ville forsterke seg frem til 2020, og spesielt i perioden etter 2016, blant annet grunnet ytterligere knapphet på reserve deler. Etter vår vurdering bør man leie inn sivil kapasitet som en gradvis tilpasning til redusert bruk av Sea King helikoptre ved snarlig å legge noen baser ut på anbud for sivile operatører. Mulig innleie av ”back-up” kapasitet ved eventuelle beredskapsbrudd, som Justisdepartementet vurderer, vil ikke være en kostnadseffektiv og tjenelig løsning. Bare i Nordsjøen er det en betydelig SAR kapabilitet i dag, noe som gir grunnlag for en rask og kostnadseffektiv tilpasning til en mulig økt aktivitet. I løpet av relativt kort tid (0- 3 år avhengig av omfang) vil sivil sektor kunne stille med en moderne, høystandard løsning for denne SAR virksomheten. Dette vil kunne sikre høy driftskvalitet på hele tjenesten, og ev også medvirke til et enklere og mer kostnadseffektivt vedlikeholdsregime for de eldste Sea King helikoptrene.

•    Konseptstudien for nye statlige redningshelikopter anbefaler anskaffelse av 15 – 20 nye enheter, og anslår anskaffelseskostnader på mellom 7,5 og 12 milliarder kroner. Livssykluskostnader angis til mellom 29-44 milliarder kroner. I dette konseptet er det lagt til grunn full offentlig drift, og ingen samordning med sivil virksomhet. Etter NHO Luftfarts mening er det et betydelig potensial for økonomiske besparelser gjennom bedre samordning med sivil virksomhet. Avhengig av modell for samarbeid kan investeringskostnadene reduseres vesentlig, og det kan etableres ordninger som sikrer sterkere incentiver for kostnadseffektiv drift av helikopterregningstjenesten. Eksempelvis kan en geografisk eller funksjonell fordeling av baser mellom sivil og militær virksomhet muliggjøre spesialtilpasning av utstyr, og etablere en ”benchmark” for ytterligere forbedrings- og effektiviseringstiltak. Likeså kan andre finansieringsordninger (leasekontrakter mv) gi samlet lavere kostnader, gjøre det enklere å opprettholde en oppdatert flåtestandard over tid, samt gi større fleksibilitet i kapasitetstilpasningen. Samlet kan dette gi en bedre og mer tilpasset SAR tjeneste til en lavere kostnad, og med vesentlige lavere drifts- og investeringskostnader for staten.

•    Norge har i dag en internasjonal konkurransedyktig teknisk vedlikeholdsindustri innen sivil helikoptervirksomhet. Gjennom god organisering og høyt faglig nivå har man utviklet god konkurransekraft internasjonalt.  Dette har vært sterkt medvirkende til en meget høy driftsstabilitet i den sivile helikoptervirksomheten i Norge. Samtidig er dette sårbare miljøer, og det er svært viktig å legge til rette for videre utvikling av fagmiljøene. Det er derfor svært viktig at man konkurranse utsetter de tekniske vedlikeholdsoppgavene på nytt helikoptermateriell slik at man oppnår en mest mulig kostnadseffektiv tjeneste, og som gir høy driftstilgjengelighet på materiellet. Et viktig element i dette er at nye helikoptre registreres sivilt, noe som gjør at vedlikeholdet kan skje etter sivile systemer. Dette vil også kunne gi bedre og lettere avhendelse av brukte helikopter i det sivile markedet. Det er derfor svært viktig at staten åpner for at sivile vedlikeholdsmiljøer i Norge får anledning til å konkurrere om vedlikeholdsoppdrag på dette området.

Det Norske Veritas (DNV) har utarbeidet en rapport for NHO Luftfart som gjennomgår hvordan relevante sivile helikopterressurser kan være til nytte for den norske redningstjenesten, og som utdyper forholdene angitt ovenfor, jf. vedlagte rapport ”SAR og sivil redningstjeneste”.

NHO Luftfart mener at en bedre samordning og bruk av sivile kapasitet på dette området kan gi forbedret kvalitet og funksjonalitet i SAR virksomheten, samtidig som det er et betydelig potensial for en mer kostnadseffektiv virksomhet. Investerings- og driftsutfordringene innenfor Forsvarets virksomhet vil også kunne reduseres og bli mer håndterbare i en utfordrende omstillingsperiode.

NHO Luftfart anmoder justiskomiteens medlemmer å vektlegge vårt innspill i den videre behandling av fornyelsen av redningshelikoptre. Vi stiller om ønskelig opp på eventuelle møter om saken, og deltar gjerne på høringsmøte i komiteen når denne saken skal behandles.


Med hilsen
NHO Luftfart
Torbjørn Lothe
Direktør


Vedlegg: Rapport Veritas

Torbjørn Lothe

Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO