Du er her:

Fakta om luftfartens CO2-utslipp

 

Framtiden i våre hender hevder at «Flytrafikk utgjør 12,5 prosent av Norges klimautslipp». Det er ikke riktig. Den sivile luftfartens andel av klimagassutslippet innenlands var 2,3 prosent i 2013, i tillegg har vi tall for utslipp fra Norge til første landing utenlands.

 

Framtiden i våre hender gjør følgende regnestykke:

 

 1. Innenlands utslipp av CO2 fra luftfart i 2013: 1,35 millioner tonn CO2

 2. Utslipp fra nordmenns flyreiser i utlandet (anslag fra 2007): 2,57 millioner tonn

 3. Summen av 1 og 2 er 3,92 millioner tonn som multipliseres med en tilleggsfaktor på 1,8. Slik blir at totale utslipp bli 3,92x1,8=7,05 millioner tonn CO2-ekvivalenter

 4. Delt på samlede utslipp i Norge på 53,8 millioner tonn blir dette 12,5 prosent, ifølge Framtiden i våre hender

   

  Dette regnstykket har flere svakheter:

 5. Utslippet fra innenlands luftfart inkluderer også forsvarets flygninger. Når de trekkes ut var utslippet fra sivil luftfart 1,24 millioner tonn i 2013.

 6. Nordmenns flyreiser i utlandet er en importert tjeneste, ikke en nasjonal aktivitet. På samme måte regnes klimaeffekten av utlendingers flyreise i Norge som et norsk utslipp.

 7. Luftfarten har i likhet med andre aktiviteter flere utslipp enn CO2 som gir en effekt på klima. Det er høy grad av usikkerhet omkring disse tilleggseffektene. Den faktoren forskere i mange år har brukt for å anslå tilleggseffekten ligger mellom 1,2 og 1,8. Ved norske flygninger, som stort sett foregår i relativ lav høyde ligger antagelig faktoren i den lave enden av skalaen.

   

  Hovedproblemet med regnstykket til Framtiden i våre hender er at man deler anslaget på CO2-utslippet fra nordmenns flyreiser over hele kloden på det samlede utslipp i Norge.

  For å forstå at det er feil, kan man tenke seg at vi skulle fjerne alle flygninger i Norge gjort av utlendinger og fordelte utslippet fra disse reisene på de land der disse passasjerene kom fra. På den måten ville vi finne ut hvor mye nordmenn, som flyr i Norge slipper ut.

  På samme måte kunne man tenke seg at utslipp fra biler i Norge også ble tillagt det utslippet som følger med å lage bilene. Det kunne vært interessant, men man er internasjonalt blitt enig om å måle utslippene der de oppstår, ikke nasjonaliteten til hvem som står for utslippene, eller om det er sluppet ut klimagasser tidligere i produksjonsprosessen i andre land.

  I luftfarten er det et tilleggsproblem knyttet til internasjonal trafikk:

  I tillegg til å rapportere innenlandsk utslipp av CO2 til FNs klimapanel, rapporteres utslipp som følger av reiser fra et land til det neste. For eksempel vil Norge rapportere salg av fuel til et fly som skal til Kroatia. Men hvis flyet mellomlander i København for å ta om bord flere passasjerer og tanke på ny, vil Danmark rapportere for det drivstoffet som er solgt der. Det betyr at alt CO2-utslipp blir rapportert, men dette internasjonale utslippet blir ikke fordelt på noen enkelt land.

   

  Globalt problem – global løsning

  Vi skal huske på at alle innenlandske og internasjonale CO2-utslipp i EØS-avtalen fanges opp av EUs kvotehandels system. Her vil det samlede utslipp fra alle kvoteregulerte næringer bli underlagt det samme taket. Dette taket vil synke med 43 prosent fra 2005 til 2030.

  FNs luftfartsorganisasjon, ICAO, skal etter planen vedta en global ordning md kvotehandel. Da vil all norsk luftfart være regulert av et kvotehandelsregime som sikrer likebehandling av norske passasjerer og norske flyselskap i en global innsats mot klimautslipp fra luftfarten. 

   

  Konklusjon

  Den sivile luftfartens utslipp i Norge var 1,3 millioner tonn, som gir en andel av CO2-utslipp i Norge i 2013 var 2,3 prosent. I tillegg kommer utslipp ved flygninger ut av landet, som var like store. Disse to utslippene kan imidlertid ikke bare legges sammen og deles på innenlands utslipp, fordi telleren og nevneren er ulikt avgrenset.

   

  Kilde SSB

   

Miljøfakta

Utslippet per passasjerkilometer er halvert:

 • 2002 SAS Group: 176 gram CO2/km

 • 2014:SAS Group :100 gram CO2/km, Norwegian 83 gram CO2/km

Utslipp Oslo-Bergen per person:

Fly: 43 kilo CO2

Bil: 76 kilo CO2

Bensinforbruk Oslo-Bergen

Fly: 11 liter per sete

Bil: 23 liter, ved antagelse om 0,5 liter per mil

 

 

Lavt materialforbruk:

Et vanlig togsett mellom Oslo og Bergen veier 226 tonn og kan ta 243 passasjerer: 932 kg per passasjer

Et Boeing 737-800 veier 42 tonn og tar 186 passasjerer: 224 kg per passasjer

Naturvennlig alternativ:

En ny 20 meter bred motorvei vil beslaglegge 6,4 millioner kvadratmeter på en strekning tilsvarende Oslo-Kristiansand (322 km).

Under bygging av en ny trasé for et lyntog mellom Oslo og Bergen vil det slippes ut så mye CO2 at det vil ta 63 år å komme i klima-balanse, hvis vi forutsetter null utslipp fra tog.

 

Meny

Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO