Nyheter

 • 26.11.2013

  NHO Luftfart ber om møte med Finansdepartementet om innføringen av norsk CO2-avgift for kvotepliktig luftfart

  NHO Luftfart har i dag anmodet om et møte med Finansdepartementet om innføringen av norsk CO2-avgift for kvotepliktig luftfart. Dette da NHO Luftfart er skuffet over at regjeringen opprettholder en avgiftsøkning for den kvotepliktige luftfarten. NHO Luftfart har ved flere anledninger understreket at en slik avgiftsinnføring bidrar til å svekke norsk luftfart. Samferdselsdepartementet har nå også fastsatt forskrift for lufthavnavgifter for 2014, og vedtatt at passasjeravgiften innlands skal økes med 8,5 %. Samlet effekt av dette blir en betydelig kostnadsøkning for norsk innenriks luftfart, og da i praksis en ekstra belastning for norske flyselskaper. NHO Luftfart er undrende til at den nye regjeringen med dette legger en ekstra byrde til norske flyselskaper i en tid med tøffe økonomiske utfordringer. Se brevet her.

 • 19.11.2013

  NHO Luftfart har oversendt høringssvar til Samferdselsdepartementets forskriftsforslag som gjennomfører direktiv 2009/12/EF om lufthavnavgifter

  NHO Luftfart har oversendt høringssvar til Samferdselsdepartementet i forbindelse med forslag til forskrift som gjennomfører direktiv 2009/12/EF om lufthavnavgifter. Gjennomføringsforskriften vil regulerer avgifter for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS. Det er etter NHO Luftfarts vurdering et stort behov for en regulering som fremmer effektivitet i Avinor og det er positivt at det nå foreslås en modell for regulering av Avinors lufthavnavgifter samtidig som det foreslås etablert en konsultasjonsprosedyre i henhold til de krav Norge er forpliktet til etter direktivet. Les hele høringssvaret her.

 • 08.11.2013

  NHO Luftfart støtter nyetablert nordisk miljøinitiativ innen luftfart

  NHO Luftfart støtter, i sammen med en rekke andre nordiske luftfartsaktører, det nyopprettede Nordic Initiative for Sustainable Aviation (NISA). NISA har som målsetning å arbeide for å fremme og synliggjøre luftffarten som et miljøvennlig transportmiddel med særlig fokus på utvikling og distribusjon av bærekraftig biodrivstoff. Les pressemelding om NISA her.

 • 08.11.2013

  Skuffende skatteøkning fra regjeringen

  Regjeringen foreslår en økning av den særnorske CO2 avgiften på innenriks luftfart på 30,2 %, noe som utgjør ca 50 millioner kroner. Dette er meget skuffende og belaster en konkurranseutsatt norsk flybransje med økte kostnader. Resultatet blir et dyrere og dårligere flytilbud, spesielt i distrikts-Norge.

  Forslaget kommer i et spesielt lys siden norsk luftfart er omfattet av EUs klimakvotesystem, og en norsk særavgift vil derfor ikke redusere utslippene i Europa. Frigjorte kvoter i Norge sendes til våre konkurrenter i Europa, og da til en lavere pris. Forslaget er en ren skatteøkning og har kun symbolsk miljøeffekt

 • 22.10.2013

  Den nylig avgåtte regjering la fram forslag om drastisk økt CO2-avgift for norsk luftfart

   

  Finansdepartementet                                                     Vår dato               22.10.2013

  Att: Finansminister Siv Jensen                                      Deres dato        

  Vår referanse       CR

                                                     

                                                                        

  Vedrørende de rødgrønnes forslag om drastisk økt CO2-avgift for norsk luftfart

   

  NHO Luftfart vil rose den nye regjeringen for måten den har imøtekommet luftfarten på i regjeringserklæringen. Vi vil også gratulere med oppnevning som finansminister. Vi ser frem til et godt samarbeid med deg og den nye regjeringen. Vi ønsker nå å gjøre deg oppmerksom på et forslag fra dine forgjengere som kan få store konsekvenser for norsk innenriks luftfart om det ikke stoppes.

   

  I den avgåtte regjeringens forslag til statsbudsjett så annonseres det en økning i CO2-avgiften for den kvotepliktige luftfarten på hele 30 % og som gir en provenyeffekt på vel 50 millioner kroner. Dette utgjør i praksis en tilleggsskatt og konkurranseulempe for norsk luftfart i forhold til utenlandske aktører, og kommer på toppen av en foreslått økning av avgiftsinntekter til Avinor på innenriks lufthavner på ca. 110 millioner kroner. Vi anmoder den nye regjeringen om å stoppe denne skatteøkningen før den trer i kraft.

   

  Våre medlemmer frykter at konsekvensene av den rødgrønne avgiftsøkningen vil bli et dårligere flyrutetilbud og høyere priser, spesielt i distriktene. Vi finner det også underlig at den avgåtte regjeringen i legger avgifter på toppen av EUs kvotesystem og undergraver kvotesystemets effektivitet.

   

  Ved å hindre denne avgiftsøkningen allerede nå kan den nye regjeringen sikre at pilene peker i riktig retning for vår konkurransesituasjon allerede fra starten av regjeringsperioden. Vi håper og tror også at det samtidig vil illustrere et tydelig skifte fra foregående regjering i spørsmål tilknyttet luftfart, skatter og avgifter, uten at det utgjør en urimelig byrde på statsbudsjettet.

   

  NHO Luftfart, på vegne av sine medlemmer, oppfordrer regjeringen på det sterkeste til å fjerne den foreslåtte økningen i CO2-avgiften i sin tilleggsproposisjon. Vi møter gjerne på finansministerens kontor for å redegjøre nærmere for de alvorlige konsekvensene av det rødgrønne forslaget. 

   

   

  Med hilsen

  NHO Luftfart

  Torbjørn Lothe

  Administrerende direktør

   

  Kopi:   Samferdselsdepartementet

  Statsministerens kontor
   

 • 17.10.2013

  Sivil styrking av redningshelikoptertjenesten - anmodning om møte med Justisministeren

   

  Justisminister Anders Anundsen

  Justis- og beredskapsdepartementet                              Vår dato               17.10.2013

  Postboks 8005 Dep                                                       Deres dato           

  0030 Oslo                                                                     Vår referanse       TL

                                                                                                                                                         

   

  SIVIL STYRKING AV REDNINGSHELIKOPTERTJENESTEN – ANMODNING OM MØTE MED JUSTISMINISTEREN

   

  NHO Luftfart representerer tilnærmet en samlet sivil luftfartsnæring i Norge, inkludert sivil helikoptervirksomhet med anslagsvis vel 1600 sysselsatte i operativ eller teknisk driftsvirksomhet. Gjennom utvikling av næringen fra midten av 1950 tallet til i dag er denne virksomheten blitt verdensledende mht sikkerhet, driftsstandard og kundekvalitet. Det opereres med det nyeste materiell og beste utstyr både innen passasjertransport, søk og redning (SAR), ambulanse, og andre driftsoppgaver.

   

  NHO Luftfart er godt kjent med prosessen om å skifte ut redningstjenestens gamle Sea King helikoptre. Prosessen har pågått i mange år, og planene nå er at ny helikopterpark operert av Forsvaret skal være på plass omkring 2020. NHO Luftfart mener at det behov for et sterkere samarbeid med sivil sektor både i interimsperioden frem til 2020, og etter at nye statlige redningshelikoptre er på plass. NHO Luftfart vil rette spesiell fokus mot følgende:

   

  1.      Driftsstabiliteten for de gamle Sea King redningshelikoptre er allerede i dag svak. Dette antas å ville forsterke seg frem til 2020, blant annet grunnet ytterligere knapphet på reserve deler. Utfordringene vil ytterligere aktualiseres når Forsvarets ressurser både skal anvendes til innfasing av nytt materiell og opprettholdelse av den ordinære Sea King virksomheten. Etter vår vurdering bør man leie inn sivil kapasitet som en gradvis tilpasning til redusert bruk av Sea King helikoptre ved snarlig å legge noen baser ut på anbud for sivile operatører. Mulig innleie av ”back-up” kapasitet ved eventuelle beredskapsbrudd, vil ikke være en kostnadseffektiv og tjenlig løsning. Bare i Nordsjøen er det en betydelig SAR kapabilitet i dag, noe som gir grunnlag for en rask og kostnadseffektiv tilpasning til en mulig økt aktivitet. I løpet av relativt kort tid (0- 3 år avhengig av omfang) vil sivil sektor kunne stille med en moderne, høystandard løsning for denne SAR virksomheten. Dette vil kunne sikre høy driftskvalitet på hele tjenesten, og ev også medvirke til et enklere og mer kostnadseffektivt vedlikeholdsregime for de eldste Sea King helikoptrene.

   

  2.      Fremtidig konsept for helikopterredningstjenesten forutsetter full offentlig drift, og ingen samordning med sivil virksomhet. Mange andre land har organisert dette gjennom konkurranseutsetting og bruk av sivile operatører, jf eksempelvis Storbritannia. Etter NHO Luftfarts mening er det et betydelig potensial for økonomiske besparelser gjennom bedre samordning med sivil virksomhet. Avhengig av modell for samarbeid kan investeringskostnadene reduseres vesentlig, og det kan etableres ordninger som sikrer sterkere incentiver for kostnadseffektiv drift av helikopterredningstjenesten. Eksempelvis kan en geografisk eller funksjonell fordeling av baser mellom sivil og militær virksomhet muliggjøre spesialtilpasning av utstyr, og etablere en ”benchmark” for ytterligere forbedrings- og effektiviseringstiltak. Likeså kan andre finansieringsordninger (leasekontrakter mv) gi samlet lavere kostnader, gjøre det enklere å opprettholde en oppdatert flåtestandard over tid, samt gi større fleksibilitet i kapasitetstilpasningen. Samlet kan dette gi en bedre og mer tilpasset SAR tjeneste til en lavere kostnad, og med vesentlige lavere drifts- og investeringskostnader for staten.

   

  Etter vår vurdering er det behov for snarlige tiltak for å sikre en forsvarlig tjenestekvalitet i helikopterredningstjenesten i interimsperioden frem til 2020. I tillegg er det behov for å forberede mer fleksible og kostnadseffektive løsninger på lang sikt. NHO Luftfart mener at den sivile helikopterbransjen i Norge har mye å bidra med i en slik sammenheng.

   

  NHO Luftfart tillater seg derfor å anmode om et møte med justisministeren i denne saken, og vi imøteser tilbakemelding på mulige aktuelle møtetidspunkt.

   

  Med hilsen

  NHO Luftfart

  Torbjørn Lothe

  Administrerende direktør

 • 10.10.2013

  Kort informasjon fra NHO Luftfart om Regjeringserklæringen

  KORT INFORMASJON OM REGJERINGSERKLÆRINGEN

   

  Den påtroppende regjeringen har utarbeidet en regjeringserklæring som skal danne grunnlag for den politikken regjeringen skal føre i neste 4 års periode. Nedenfor følger en kort oppsummering av punkter som kan være av interesse for luftfarten.

  1.      Regjeringen vil føre en konkurranseorientert luftfartspolitikk basert på forståelse for at flytrafikken er en sentral del av det norske transportnettet. Der det er hensiktsmessig vil regjeringen bidra til færre, større og mer konkurransedyktige lufthavner.

  Regjeringen vil:

  -          Endre konsesjonsvilkårene for Moss Lufthavn Rygge slik at taket på antall flybevegelser heves og åpningstid utvides.

  -          Legge til rette for at kommuner og private kan delta i utvikling i og rundt flyplasser.

  -          Konkurranseutsette tårn- og sikringstjenester.

  -          Legge til rette for forenklet transfer, i første omgang ved Oslo Lufthavn

  2.      Regjeringen vil vurdere en tettere integrering mellom de ulike statlige tilsynene innen transportsektoren.

  3.      Regjeringen sier på klimaområdet at Norge skal jobbe for å styrke EUs kvotesystem, styrke forskning og miljøteknologi, samt at norsk politikk skal bidra til reduksjon i utslipp internasjonalt.

  4.      Regjeringen vil åpne for konkurranse av drift og vedlikehold av flyplasser

  5.      Regjeringen vil sikre anskaffelsen av redningshelikoptre og forsteke redningstjenesten.

  6.      Øke lærlingtilskuddet, og innføre mer ambisiøse mål for offentlige virksomheters inntak av lærlinger.

  7.      Regjeringen vil modernisere arbeidsmiljøloven, og åpner blant annet for mer fleksibel bruk av midlertidige ansettelser.  Mer fleksibel bruk av gjennomsnittsberegning av arbeidstid er en annen viktig forbedring. I det hele ønsker den nye regjeringen å prioritere "arbeidslinja".

  NHO Luftfart har spilt inn forslag til regjeringserklæringen, og flere av våre punkter er tatt inn. Vi vil følge opp dette, og sørge for at de saker som er viktige for oss blir gjennomført på en måte som tjener våre interesser. 

 • 10.10.2013

  Kommisjonens forslag om fly- og hviletidsbestemmelser fikk støtte i EU Parlamentet

  EU Parlamentet behandlet Kommisjonens regelverksforslag om fly- og hviletidsbestemmelser i plenum den 9. oktober. Flertallet i Parlamentet støttet Kommisjonens forslag, og regelverksforslaget vil således nå kunne vedtas av Kommisjonen. Se pressemelding fra Parlamentet her.

 • 25.09.2013

  NHO Luftfart holdt innlegg på Solakonferansen

  Solakonferansen ble arrangert 17. og 18. september. Hovedtemaet for konferansen i år var "Kvalitet i luftfarten - More for less". Direktør i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe, holdt i den anledning et innlegg om norsk luftfart i omstilling og deltok i etterfølgende paneldebatt, se presentasjonen her.

 • 23.09.2013
Viser fra 81 til 90 av totalt 94 artikler

 • 1: NHO Arbeidsliv

 • 2: NOx-Fondet

 • 3: Næringslivets skole

Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO