Nyheter

 • 01.04.2014

  NHO Luftfart er bekymret over konsekvenser av bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift for våre medlemsbedrifter

  NHO Luftfart har sendt brev til Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet om ny ordning for differensiert arbeidsgiveravgift. Konsekvensene av muligheten for å unnta luftfartssektoren fra ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift blir vesentlige for norsk luftfartsnæring. NHO Luftfart mener derfor at det er behov for kompenserende tiltak for å opprettholde et godt flytransporttilbud i hele landet. Les brevet her.

 • 27.03.2014

  NHO Luftfart skuffet over at regjeringen ikke vil tilføre Avinor midler som sikrer tilfredsstillende finansielle rammebetingelser for utbygging av nytt terminalbygg ved Flesland lufthavn

  NHO Luftfart har skrevet brev til Samferdselsdepartementet om viktigheten av at Avinor får tilført midler som sikrer finansielle rammebetingelser for utbyggingen av nytt terminalbygg på Flesland lufthavn. Les brevet her.

 • 17.03.2014

  NHO Luftfart ber Samferdselsdepartementet prioritere lønnsomme investeringsprosjekter i Avinor

  NHO Luftfart har ved flere anledninger tatt opp med Samferdselsdepartementet behovet for å prioritere lønnsomme investeringsprosjekter i Avinor. NHO Luftfart er kjent med at det nå er behov for en emisjon på 2 milliarder kroner for å komme i gang med utbygging av nytt terminalbygg på Bergen lufthavn, Flesland. Dette er et svært påkrevet prosjekt med god lønnsomhet. Kapasiteten i dagens terminalbygg er sprengt, og en rask utbygging er helt avgjørende for å sikre Avinor og flyselskapenes økonomi. NHO Luftfart har i sakens anledning skrevet brev til Samferdselsdepartementet. Les brevet her.

   

   

 • 13.02.2014

  NHO Luftfart har skrevet brev til Samferdselsdepartementet om Polarsirkelen lufthavn

  NHO Luftfart har skrevet brev til Samferdselsdepartementet om Polarsirkelen lufthavn og der vi henstiller om at statsråden revurderer den videre prosess for arbeidet med ny flyplass i Mo i Rana, og ikke minst sikrer at flybransjen involveres i utredningsarbeidet. NHO Luftfart har ved flere anledninger gitt uttrykk for vår bekymring for at dette prosjektet vil påføre norsk luftfartsnæring økte kostnader. Les brevet her.

 • 22.01.2014

  Avinor, NHO Luftfart, Zero og NoBio har gleden av å invitere til en spennende dagskonferanse om biodrivstoff til luftfart

  Avinor, NHO Luftfart, Zero og NoBio har gleden av å invitere til en spennende dagskonferanse om biodrivstoff til luftfart 11. mars klokken 10:00-15:00.

  Biodrivstoff er sertifisert til bruk i sivil luftfart, og kan være et viktig steg på veien mot lavutslippssamfunnet. En samlet norsk luftfartsbransje har over flere år kartlagt utslippene av klimagasser fra fly og helikopter og utredet tiltak for å redusere utslippene. En rapport fra Rambøll slår fast at det er teknisk og økonomisk mulig å tilrettelegge for produksjon av bærekraftig fornybart flydrivstoff i Norge innen 2020.

  Men hva skal til for å realisere storskala produksjon i Norge?

  Blant de som deltar er Ragnhild Borchrevink (Viken Skog), Ove Gusevik (Swedbank), Dag Falk-Petersen (Avinor), statssekretær i Samferdselsdepartementet John-Ragnar Aarseth (H) og første nestleder i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget Terje Lien Aasland (Ap).

   

  Konferansen er gratis og finner sted på Mesh, Tordenskioldsgt 3, i Oslo sentrum

   

  For påmelding, klikk her.

   

  For programmet, klikk her.

   

 • 13.12.2013

  NHO Luftfart påklager vedtak fra Luftfartstilsynet om innføring av restriksjoner ved Tromsø lufthavn, Langnes

  NHO Luftfart har i dag sendt over en klage til Samferdselsdepartementet på vedtak fattet av Luftfartstilsynet om innføring av restriksjoner ved Tromsø lufthavn, Langnes. NHO Luftfart anser at saken ikke har vært tilstrekkelig opplyst fra Luftfartstilsynet før vedtaket ble fattet da flyselskapene ikke har vært involvert i beslutningsprosessen. Dersom vedtaket opprettholdes vil dette kunne gi store negative økonomiske og operative konsekvenser for flyselskapene som opererer på flyplassen. Les klagen her.  

 • 26.11.2013

  NHO Luftfart ber om møte med Finansdepartementet om innføringen av norsk CO2-avgift for kvotepliktig luftfart

  NHO Luftfart har i dag anmodet om et møte med Finansdepartementet om innføringen av norsk CO2-avgift for kvotepliktig luftfart. Dette da NHO Luftfart er skuffet over at regjeringen opprettholder en avgiftsøkning for den kvotepliktige luftfarten. NHO Luftfart har ved flere anledninger understreket at en slik avgiftsinnføring bidrar til å svekke norsk luftfart. Samferdselsdepartementet har nå også fastsatt forskrift for lufthavnavgifter for 2014, og vedtatt at passasjeravgiften innlands skal økes med 8,5 %. Samlet effekt av dette blir en betydelig kostnadsøkning for norsk innenriks luftfart, og da i praksis en ekstra belastning for norske flyselskaper. NHO Luftfart er undrende til at den nye regjeringen med dette legger en ekstra byrde til norske flyselskaper i en tid med tøffe økonomiske utfordringer. Se brevet her.

 • 19.11.2013

  NHO Luftfart har oversendt høringssvar til Samferdselsdepartementets forskriftsforslag som gjennomfører direktiv 2009/12/EF om lufthavnavgifter

  NHO Luftfart har oversendt høringssvar til Samferdselsdepartementet i forbindelse med forslag til forskrift som gjennomfører direktiv 2009/12/EF om lufthavnavgifter. Gjennomføringsforskriften vil regulerer avgifter for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS. Det er etter NHO Luftfarts vurdering et stort behov for en regulering som fremmer effektivitet i Avinor og det er positivt at det nå foreslås en modell for regulering av Avinors lufthavnavgifter samtidig som det foreslås etablert en konsultasjonsprosedyre i henhold til de krav Norge er forpliktet til etter direktivet. Les hele høringssvaret her.

 • 08.11.2013

  NHO Luftfart støtter nyetablert nordisk miljøinitiativ innen luftfart

  NHO Luftfart støtter, i sammen med en rekke andre nordiske luftfartsaktører, det nyopprettede Nordic Initiative for Sustainable Aviation (NISA). NISA har som målsetning å arbeide for å fremme og synliggjøre luftffarten som et miljøvennlig transportmiddel med særlig fokus på utvikling og distribusjon av bærekraftig biodrivstoff. Les pressemelding om NISA her.

 • 08.11.2013

  Skuffende skatteøkning fra regjeringen

  Regjeringen foreslår en økning av den særnorske CO2 avgiften på innenriks luftfart på 30,2 %, noe som utgjør ca 50 millioner kroner. Dette er meget skuffende og belaster en konkurranseutsatt norsk flybransje med økte kostnader. Resultatet blir et dyrere og dårligere flytilbud, spesielt i distrikts-Norge.

  Forslaget kommer i et spesielt lys siden norsk luftfart er omfattet av EUs klimakvotesystem, og en norsk særavgift vil derfor ikke redusere utslippene i Europa. Frigjorte kvoter i Norge sendes til våre konkurrenter i Europa, og da til en lavere pris. Forslaget er en ren skatteøkning og har kun symbolsk miljøeffekt

Viser fra 71 til 80 av totalt 90 artikler

 • 1: NHO Arbeidsliv

 • 2: NOx-Fondet

 • 3: Næringslivets skole

Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO