Nyheter

 • 13.05.2014

  Norske tariffavtaler kan ikke gjelde i Danmark

  • Norske  tariffavtaler skal gjelde i Norge, men ikke for danske ansatte i en dansk bedrift i Danmark.  Kravene fra Parat om at norske avtaler også skal gjelde i utlandet åpner for at for eksempel spanske  tariffavtaler kan gjelde for norske ansatte i norske bedrifter i Norge,  sier Torbjørn Lothe administrerende direktør NHO Luftfart om Norwegian-konflikten. 

  •  Dette er alvorlige spørsmål som Parat må avklare før vi kommer videre. Ønsker virkelig Parat at utenlandske lover og regler skal gjelde for utenlandske selskaper som har ansatte i Norge?  Det er også riktig å slå fast at de kabinansatte i Norge har bransjens beste lønns- og arbeidsvilkår, ordnede arbeidstidsordninger, og faste, trygge jobber. Ønsker virkelig Parat å sette dette i spill?

  • I motsetning til Parat mener vi at de kabinansatte skal ha tariffavtale med den bedriften de er ansatt, enten det er en norsk eller dansk bedrift.  I motsetning til Parat mener vi at løsningen fra frontfagoppgjøret skal være gjeldende også i spørsmål om pensjon.  Parat har ikke ønsket å forhandle ordinære lønns- og avtalespørsmål før bedriften betingelsesløst innfridde krav om omorganisering av bedriften. Dette er utenfor spillereglene.   Dersom Parat mener at det er brutt tarifforpliktelser i prosessen så langt har vi tvisteløsningsmekanismer for dette. Det er ikke en Q & A i media.  En part kan ikke stille ultimatum. Løsningen ligger i at partene diskuterer lønns- arbeidsvilkår som tjener både selskapet og de ansatte, sier Torbjørn Lothe.

   

 • 07.05.2014

  NHO Luftfart beklager bruddet i kabinmeklingen

  NHO Luftfart beklager bruddet i meklingen mellom Norwegians kabinselskap Cabin Services Norway (CSN) og Norwegian Kabinforening, organisert i Parat.  Vårt mål har hele tiden vært å unngå streik og arbeidsgiversiden har strukket seg langt for å komme til en løsning.  Men verken NHO Luftfart eller Norwegian kan inngå norske tariffavtaler med ansatte i utenlandske selskaper der de ansatte har sitt arbeidsplass i utlandet, i dette tilfellet Danmark, sier adm.direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

   

  Luftfart er blant de bransjer der arbeidsmarkedet er særlig godt organisert med omfattende tariffavtaler.  Vi er positive til at det blir inngått en kollektiv avtale med de kabinansatte som arbeider i Danmark.  Men da må det nødvendigvis være en dansk tariffavtale.  Lothe understreker også at pensjonsløsninger ikke skal tariffestes.

 • 23.04.2014

  INNSPILL FRA NHO LUFTFART TIL UTREDNINGER OG ANALYSE TIL NY TRANSPORTPLAN –

   

   

  Samferdselsdepartementet                                            Vår dato               14.04.2014

  Postboks 8010 Dep                                                       Deres dato           

  0030 Oslo                                                                     Vår referanse       TL

                                                                                       Deres referanse   

                                                                                 

   

   

  UTREDNINGER OG ANALYSE TIL NY TRANSPORTPLAN – INNSPILL FRA NHO LUFTFART

   

  NHO Luftfart viser til Samferdselsdepartementets publisering av "Retningslinjer for analyse- og strategifasen" for ny nasjonal transportplan.

   

  NHO Luftfart er positiv til at departementet initierer et systematisk og helhetlig utredningsarbeid om fremtidig lufthavnstruktur og kapasitetsutvikling på de store lufthavnene. Det foreligger imidlertid etter NHO Luftfarts mening et særskilt behov på luftfartsområdet for å involvere brukerne av infrastrukturen i et slikt utredningsarbeid. Vi har ved tidligere anledninger merket oss at bransjen, og de som betaler for lufthavnene, i liten grad har blitt involvert i utredningsarbeid om endring i lufthavnstrukturen og mulige nye prosjekter. Dette betyr at viktige hensyn blir utelatt, og at "regning blir gjort opp uten vert". Vi vil minne om at flyplassnettverket i Norge er fullt ut brukerfinansiert, og flyrutevirksomheten i og til/fra Norge er konkurranseutsatt. Brukerbetalingen for luftfartsinfrastrukturen utgjør en stor andel av flyselskapenes kostnader, og påvirker således selskapenes konkurransekraft i en mer og mer internasjonalisert luftfartsnæring. Det er viktig at infrastrukturen blir vurdert også i en slik nærings-strategisk sammenheng.

  NHO Luftfart mener at de utsendte retningslinjene er liten grad fanger opp at luftfartssektoren er fullt ut brukerfinansiert og konkurranseutsatt, og vi mener at det er behov for en sterk involvering av brukerinteressene. Vi ber derfor Samferdselsdepartementet sørge for at flyselskapene og bransjeinteressene på en hensiktsmessig måte blir involvert i det kommende utredningsarbeidet til neste nasjonale transportplan.

  NHO Luftfart anmoder en konstruktiv oppfølging av vårt innspill, og imøteser tilbakemelding fra departementet.

   

   

   

  Med hilsen

  TLNHO Luftfart

   

   

   

   

  Torbjørn Lothe

  Administrerende direktør

   

   

   

  Kopi: Avinor

   

 • 11.04.2014

  NHO Luftfart og ATM Norge arrangerer konferanse om SESAR og Single European Sky

  NHO Luftfart og ATM Norge vil arrangere konferanse om SESAR og Single European Sky den 20. mai her i Oslo. Vi oppfordrer representanter fra våre medlemsbedrifter til å melde seg på til det vi tror kan bli en spennende dag. Påmelding kan gjøres til Camilla.rise@nho.no. Se invitasjonen her.

 • 01.04.2014

  NHO Luftfart har sendt brev til Luftfartstilsynet om NEFAB ytelseplan for referanseperiode 2 for flysikring

  I forbindelse med pågående prosess med å fastsette ytelsesplan for perioden 2015 – 2019 for flysikring, har NHO Luftfart i brev til Luftfartstilsynet kommentert noen forhold ved planutkastet som vi ber Luftfartstilsynet om å vurdere nærmere før endelig godkjenning fra norsk side. Les brevet her.

 • 01.04.2014

  NHO Luftfart er bekymret over konsekvenser av bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift for våre medlemsbedrifter

  NHO Luftfart har sendt brev til Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet om ny ordning for differensiert arbeidsgiveravgift. Konsekvensene av muligheten for å unnta luftfartssektoren fra ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift blir vesentlige for norsk luftfartsnæring. NHO Luftfart mener derfor at det er behov for kompenserende tiltak for å opprettholde et godt flytransporttilbud i hele landet. Les brevet her.

 • 27.03.2014

  NHO Luftfart skuffet over at regjeringen ikke vil tilføre Avinor midler som sikrer tilfredsstillende finansielle rammebetingelser for utbygging av nytt terminalbygg ved Flesland lufthavn

  NHO Luftfart har skrevet brev til Samferdselsdepartementet om viktigheten av at Avinor får tilført midler som sikrer finansielle rammebetingelser for utbyggingen av nytt terminalbygg på Flesland lufthavn. Les brevet her.

 • 17.03.2014

  NHO Luftfart ber Samferdselsdepartementet prioritere lønnsomme investeringsprosjekter i Avinor

  NHO Luftfart har ved flere anledninger tatt opp med Samferdselsdepartementet behovet for å prioritere lønnsomme investeringsprosjekter i Avinor. NHO Luftfart er kjent med at det nå er behov for en emisjon på 2 milliarder kroner for å komme i gang med utbygging av nytt terminalbygg på Bergen lufthavn, Flesland. Dette er et svært påkrevet prosjekt med god lønnsomhet. Kapasiteten i dagens terminalbygg er sprengt, og en rask utbygging er helt avgjørende for å sikre Avinor og flyselskapenes økonomi. NHO Luftfart har i sakens anledning skrevet brev til Samferdselsdepartementet. Les brevet her.

   

   

 • 13.02.2014

  NHO Luftfart har skrevet brev til Samferdselsdepartementet om Polarsirkelen lufthavn

  NHO Luftfart har skrevet brev til Samferdselsdepartementet om Polarsirkelen lufthavn og der vi henstiller om at statsråden revurderer den videre prosess for arbeidet med ny flyplass i Mo i Rana, og ikke minst sikrer at flybransjen involveres i utredningsarbeidet. NHO Luftfart har ved flere anledninger gitt uttrykk for vår bekymring for at dette prosjektet vil påføre norsk luftfartsnæring økte kostnader. Les brevet her.

 • 22.01.2014

  Avinor, NHO Luftfart, Zero og NoBio har gleden av å invitere til en spennende dagskonferanse om biodrivstoff til luftfart

  Avinor, NHO Luftfart, Zero og NoBio har gleden av å invitere til en spennende dagskonferanse om biodrivstoff til luftfart 11. mars klokken 10:00-15:00.

  Biodrivstoff er sertifisert til bruk i sivil luftfart, og kan være et viktig steg på veien mot lavutslippssamfunnet. En samlet norsk luftfartsbransje har over flere år kartlagt utslippene av klimagasser fra fly og helikopter og utredet tiltak for å redusere utslippene. En rapport fra Rambøll slår fast at det er teknisk og økonomisk mulig å tilrettelegge for produksjon av bærekraftig fornybart flydrivstoff i Norge innen 2020.

  Men hva skal til for å realisere storskala produksjon i Norge?

  Blant de som deltar er Ragnhild Borchrevink (Viken Skog), Ove Gusevik (Swedbank), Dag Falk-Petersen (Avinor), statssekretær i Samferdselsdepartementet John-Ragnar Aarseth (H) og første nestleder i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget Terje Lien Aasland (Ap).

   

  Konferansen er gratis og finner sted på Mesh, Tordenskioldsgt 3, i Oslo sentrum

   

  For påmelding, klikk her.

   

  For programmet, klikk her.

   

Viser fra 71 til 80 av totalt 95 artikler

 • 1: NHO Arbeidsliv

 • 2: NOx-Fondet

 • 3: Næringslivets skole

Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO