Nyheter

 • 06.06.2014

  Forslagene til kompensasjon i St prp om differensiert arbeidsgiveravgift gir lite hjelp til luftfartsnæringen

  Forslag til kompensasjon for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift, som i dag har blitt lagt frem i egen St. prp., er desverre lite treffsikre i forhold til våre berørte medlemsbedrifter. Vi har tidligere estimert at flyoperatørene i Norge  vil bli påført i størrelsesorden 160 – 180 millioner kroner i ekstra kostnader som følge av omlegging av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Av dette vil kun en mindre del bli kompensert gjennom de ordninger som foreslås i den aktuelle St. propen. Vi etterlyser derfor mer sektorspesifike kompensasjonstiltak. Den faktiske kostnadsøkningen norske flyoperatører nå får som en konsekvens av bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift, vil etter vår vurdering svekke norsk luftfarts konkurransevne.

  Etter vår vurdering har både forrige og  nåværende regjeringen gjort en for dårlig jobb i forhold til ESA. Vi mener at det er gode holdepunkter for at transportunntaket er for vidt definert . Vi oppforder derfor regjeringen til å  notifisere ordningen for transportsektoren på nytt overfor ESA.

 • 02.06.2014

  Nye retningslinjer for statsstøtte innen luftfart

  EFTAs overvåkningsorgan, ESA, vedtok nylig nye retningslinjer for statsstøtte til flyplasser og flyselskaper. Tilsvarende retningslinjer er vedtatt av Europakommisjonen og er del av en overordnet strategi for modernisering av reglene for statsstøtte. Les mer her

 • 22.05.2014

  EU har besluttet å forlenge det såkalte «Stop-the-clock»-regimet fram til 2016

  EU har besluttet at forlenge det såkalte «Stop-the-clock»-regimet fram til 2016. Beslutningen er tatt for å gi ICAO tid til å etablere en global markedsbasert mekanisme for inkludering av luftfarten i kvotehandelssystemet for miljøutslipp (Emissions trade system (ETS)). Vedtaket innebærer at virkeområdet avgrenses til luftfart mellom lufthavner i EØS-området, mens det ikke skal omfatte flyvninger mellom EØS-lufthavner og tredjeland. Reglene vil gjelde alle flyselskaper uavhengig av om de hører hjemme i et EØS-land eller et tredjeland. NHO Luftfart har tidligere understreket mot norske myndigheter viktigheten av at man lykkes i arbeidet med et globalt kvotehandelsystem innen luftfarten og at det er viktig at EU frem til dette ikke iverksetter det opprinnelige foreslåtte vedtaket om full anvendelse av EUs kvotehandelssystem for all luftfart – også langdistanse flygninger.

 • 22.05.2014

  NHO Luftfart og ATM Norge arrangerte konferanse om SESAR og Single European Sky

  Den 20. mai ble det arrangert en dagskonferanse om SESAR og Single European Sky. Konferansen var et fellesarrangement i regi NHO Luftfart og ATM Norge og var primært rettet mot medlemsbedrifter i NHO Luftfart og ATM Norge, men var også åpen for andre luftfartsvirksomheter innenfor dette fagområdet. Det var om lag 70 deltakere på konferansen og det var en bredt sammensatt forsamling med deltagere fra industrien, luftromsbrukere, den sivile myndighetssiden og det militære. Det ble under dagen holdt innlegg fra blant annet SESAR JU, EU Kommisjonen, Avinor, Luftfartstilsynet, Samferdselsdepartementet og Forsvaret.

 • 19.05.2014

  Streiken i Norwegian er over

  NHO Luftfart er godt fornøyd med at det mandag formiddag er oppnådd en forhandlingsløsning mellom partene i Norwegian, sier adm.direktør Torbjørn Lothe.  Dette er gode nyheter for de ansatte, eiere og ikke minst for flypassasjerene.  Det har vært nødvendige for begge parter å vise fleksibilitet, noe som er særlig påkrevet for en bransje som nå gjennomgår en krevende globalisering.

 • 13.05.2014

  Norske tariffavtaler kan ikke gjelde i Danmark

  • Norske  tariffavtaler skal gjelde i Norge, men ikke for danske ansatte i en dansk bedrift i Danmark.  Kravene fra Parat om at norske avtaler også skal gjelde i utlandet åpner for at for eksempel spanske  tariffavtaler kan gjelde for norske ansatte i norske bedrifter i Norge,  sier Torbjørn Lothe administrerende direktør NHO Luftfart om Norwegian-konflikten. 

  •  Dette er alvorlige spørsmål som Parat må avklare før vi kommer videre. Ønsker virkelig Parat at utenlandske lover og regler skal gjelde for utenlandske selskaper som har ansatte i Norge?  Det er også riktig å slå fast at de kabinansatte i Norge har bransjens beste lønns- og arbeidsvilkår, ordnede arbeidstidsordninger, og faste, trygge jobber. Ønsker virkelig Parat å sette dette i spill?

  • I motsetning til Parat mener vi at de kabinansatte skal ha tariffavtale med den bedriften de er ansatt, enten det er en norsk eller dansk bedrift.  I motsetning til Parat mener vi at løsningen fra frontfagoppgjøret skal være gjeldende også i spørsmål om pensjon.  Parat har ikke ønsket å forhandle ordinære lønns- og avtalespørsmål før bedriften betingelsesløst innfridde krav om omorganisering av bedriften. Dette er utenfor spillereglene.   Dersom Parat mener at det er brutt tarifforpliktelser i prosessen så langt har vi tvisteløsningsmekanismer for dette. Det er ikke en Q & A i media.  En part kan ikke stille ultimatum. Løsningen ligger i at partene diskuterer lønns- arbeidsvilkår som tjener både selskapet og de ansatte, sier Torbjørn Lothe.

   

 • 07.05.2014

  NHO Luftfart beklager bruddet i kabinmeklingen

  NHO Luftfart beklager bruddet i meklingen mellom Norwegians kabinselskap Cabin Services Norway (CSN) og Norwegian Kabinforening, organisert i Parat.  Vårt mål har hele tiden vært å unngå streik og arbeidsgiversiden har strukket seg langt for å komme til en løsning.  Men verken NHO Luftfart eller Norwegian kan inngå norske tariffavtaler med ansatte i utenlandske selskaper der de ansatte har sitt arbeidsplass i utlandet, i dette tilfellet Danmark, sier adm.direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

   

  Luftfart er blant de bransjer der arbeidsmarkedet er særlig godt organisert med omfattende tariffavtaler.  Vi er positive til at det blir inngått en kollektiv avtale med de kabinansatte som arbeider i Danmark.  Men da må det nødvendigvis være en dansk tariffavtale.  Lothe understreker også at pensjonsløsninger ikke skal tariffestes.

 • 23.04.2014

  INNSPILL FRA NHO LUFTFART TIL UTREDNINGER OG ANALYSE TIL NY TRANSPORTPLAN –

   

   

  Samferdselsdepartementet                                            Vår dato               14.04.2014

  Postboks 8010 Dep                                                       Deres dato           

  0030 Oslo                                                                     Vår referanse       TL

                                                                                       Deres referanse   

                                                                                 

   

   

  UTREDNINGER OG ANALYSE TIL NY TRANSPORTPLAN – INNSPILL FRA NHO LUFTFART

   

  NHO Luftfart viser til Samferdselsdepartementets publisering av "Retningslinjer for analyse- og strategifasen" for ny nasjonal transportplan.

   

  NHO Luftfart er positiv til at departementet initierer et systematisk og helhetlig utredningsarbeid om fremtidig lufthavnstruktur og kapasitetsutvikling på de store lufthavnene. Det foreligger imidlertid etter NHO Luftfarts mening et særskilt behov på luftfartsområdet for å involvere brukerne av infrastrukturen i et slikt utredningsarbeid. Vi har ved tidligere anledninger merket oss at bransjen, og de som betaler for lufthavnene, i liten grad har blitt involvert i utredningsarbeid om endring i lufthavnstrukturen og mulige nye prosjekter. Dette betyr at viktige hensyn blir utelatt, og at "regning blir gjort opp uten vert". Vi vil minne om at flyplassnettverket i Norge er fullt ut brukerfinansiert, og flyrutevirksomheten i og til/fra Norge er konkurranseutsatt. Brukerbetalingen for luftfartsinfrastrukturen utgjør en stor andel av flyselskapenes kostnader, og påvirker således selskapenes konkurransekraft i en mer og mer internasjonalisert luftfartsnæring. Det er viktig at infrastrukturen blir vurdert også i en slik nærings-strategisk sammenheng.

  NHO Luftfart mener at de utsendte retningslinjene er liten grad fanger opp at luftfartssektoren er fullt ut brukerfinansiert og konkurranseutsatt, og vi mener at det er behov for en sterk involvering av brukerinteressene. Vi ber derfor Samferdselsdepartementet sørge for at flyselskapene og bransjeinteressene på en hensiktsmessig måte blir involvert i det kommende utredningsarbeidet til neste nasjonale transportplan.

  NHO Luftfart anmoder en konstruktiv oppfølging av vårt innspill, og imøteser tilbakemelding fra departementet.

   

   

   

  Med hilsen

  TLNHO Luftfart

   

   

   

   

  Torbjørn Lothe

  Administrerende direktør

   

   

   

  Kopi: Avinor

   

 • 11.04.2014

  NHO Luftfart og ATM Norge arrangerer konferanse om SESAR og Single European Sky

  NHO Luftfart og ATM Norge vil arrangere konferanse om SESAR og Single European Sky den 20. mai her i Oslo. Vi oppfordrer representanter fra våre medlemsbedrifter til å melde seg på til det vi tror kan bli en spennende dag. Påmelding kan gjøres til Camilla.rise@nho.no. Se invitasjonen her.

 • 01.04.2014

  NHO Luftfart har sendt brev til Luftfartstilsynet om NEFAB ytelseplan for referanseperiode 2 for flysikring

  I forbindelse med pågående prosess med å fastsette ytelsesplan for perioden 2015 – 2019 for flysikring, har NHO Luftfart i brev til Luftfartstilsynet kommentert noen forhold ved planutkastet som vi ber Luftfartstilsynet om å vurdere nærmere før endelig godkjenning fra norsk side. Les brevet her.

Viser fra 61 til 70 av totalt 90 artikler

 • 1: NHO Arbeidsliv

 • 2: NOx-Fondet

 • 3: Næringslivets skole

Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO