Nyheter

 • 08.10.2014

  Om forslaget til statsbudsjett 2015 - Noen riktige grep fra regjeringen, men trenger mer konkurranseutsetting i Avinor

  NHO Luftfart er positiv til lavere kostnader i Luftfartstilsynet, og stopp i veksten av gebyrene.

  Regjeringen varsler at ordningen med kjøp av flyruter på Fagernes skal avvikles i 2016, og at det statlige eierskapet av lufthavnen skal vurderes. NHO Luftfart støtter dette, og mener at frigjorte midler må brukes til å redusere Avinors avgifter.

  Regjeringen signaliserer endrede tilskudd til ikke-statlige lufthavner. Flyplasser som ligger nær større lufthavner som drives kommersielt skal ikke gis tilskudd, noe som reduserer mulighetene for konkurransevridende støtteordninger. Dette er et positivt grep fra regjeringen sier administrerende direktør i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe. Ordningen skal etableres fra 1. januar 2016.

  NHO Luftfart har merket seg at regjeringen legger opp til å øke utbyttet fra Avinor neste år til 500 millioner kroner, men vil ikke ta utbytte for overskudd på over 1 milliard kroner. Vi frykter at Avinor med dette vil utnytte sin monopolmakt til å hente ut større overskudd, sier Lothe, og tilføyer at luftfarten er den eneste transportinfrastrukturen med slike utbyttekrav.

  NHO Luftfart er positiv til regjeringens arbeid med å konkurranseutsette mer av flysikringstjenesten, og mener at regjeringen må levere på dette nå. Både innenfor lufthavndriften og tårnvirksomheten er det mulighet for konkurranse og mer effektiv drift.

  Lothe er skuffet over at regjeringen ikke fjerner dobbeltbeskatningen gjennom CO2 avgiften for kvotepliktig innenriks luftfart. De samlede utslipp er gjennom kvoteordningen bestemt av EU, og ytterligere avgifter i Norge vil svekke norsk luftfart.

 • 06.10.2014

  NHO Luftfart inviterer alle våre medlemsbedrifter til generalforsamling 19. november

  Det vil bli avholdt generalforsamling i NHO Luftfart den 19. november klokken 16:00 - med etterfølgende middag. Vi har i forbindelse med dette invitert daglig leder i Zero, Marius Holm, til å gi sin vurdering av de miljøutfordringer som luftfartsnæringen står overfor i årene fremover. Vi forventer å bli utfordret av Zero på dette viktige området.

  Vi håper at så mange som mulig av våre medlemsbedrifter har mulighet til å være representert. Påmeldingsskjema vil bli sendt ut til alle bedriftene om lag to uker før generalforsamlingen for en evt. samlet bedriftsregistering. Alternativt kan påmelding gjøres direkte på mail til Eva.Olsen@nho.no eller Camilla.Rise@nho.no.

 • 15.09.2014

  NHO Luftfart ved Torbjørn Lothe holder innlegg på Solakonferansen

  Solakonferansen arrangeres i år 16. og 17. september. Administrerende direktør i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe, vil i den forbindelse holde et innlegg på konferansen i sammen med blant annet konsernsjef i Avinor, Dag Falk Petersen, samt luftfartsdirektør, Stein Erik Nodeland.

 • 01.07.2014

  En million passasjerer slipper dobbeltkontroll på Gardermoen lufthavn

  Regjeringens vedtak om å innføre enklere tollklarering for flypassasjerer på Gardermoen, vil betyd at én million reisende fra utlandet slipper å hente ut bagasjen, foreta tollbehandling og sjekke inn bagasjen på nytt, hvis de skal videre til andre deler av landet. NHO Luftfart er svært positive til regjeringens vedtak som, etter vår vurdering, vil ha potensielt stor betydning for norsk luftfarts konkurranseevne. Se pressemelding fra oss her.

 • 18.06.2014

  NHO Luftfart vil gi innspill til hvordan et fremtidig EASA bør være organisert

  NHO Luftfart vil i kommende dialogmøte med luftfartsdirektør Stein Erik Nodeland, og i sammen med andre representanter for luftfartsbransjen, gi våre innspill til hvordan vi mener et fremtidig EASA bør organiseres . Møtet er berammet til 24. juni.

 • 18.06.2014

  NHO Luftfart har gitt innspill til Finanskomiteen om mulige treffsikre kompenserende tiltak for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift

  NHO Luftfart deltok, i sammen med NHO og andre transportlandsforeninger i NHO-fellesskapet, på høring om kompenserende tiltak for bortfall av differensiert arbeidssgiveravgift i Finanskomiteen mandag 16. juni . Etter NHO Luftfarts vurdering vil det enkleste og mest målrettede virkemiddelet  være å nedjustere satsen for den særnorske CO2 avgiften for innenlands luftfart. Dette er en norsk særavgift som kommer i tillegg til klimakvotesystemet i Europa, og som bidrar til å svekke kvotesystemets effektivitet. Ordningen gir ingen klimaeffekt siden eventuelle frigjorte kvoter i Norge blir tilgjengelig på det europeiske kvotemarkedet – til en litt lavere pris. Helt uavhengig av endringen i arbeidsgiveravgiften burde denne symbolske miljøavgiften vært fjernet.

 • 06.06.2014

  Forslagene til kompensasjon i St prp om differensiert arbeidsgiveravgift gir lite hjelp til luftfartsnæringen

  Forslag til kompensasjon for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift, som i dag har blitt lagt frem i egen St. prp., er desverre lite treffsikre i forhold til våre berørte medlemsbedrifter. Vi har tidligere estimert at flyoperatørene i Norge  vil bli påført i størrelsesorden 160 – 180 millioner kroner i ekstra kostnader som følge av omlegging av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Av dette vil kun en mindre del bli kompensert gjennom de ordninger som foreslås i den aktuelle St. propen. Vi etterlyser derfor mer sektorspesifike kompensasjonstiltak. Den faktiske kostnadsøkningen norske flyoperatører nå får som en konsekvens av bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift, vil etter vår vurdering svekke norsk luftfarts konkurransevne.

  Etter vår vurdering har både forrige og  nåværende regjeringen gjort en for dårlig jobb i forhold til ESA. Vi mener at det er gode holdepunkter for at transportunntaket er for vidt definert . Vi oppforder derfor regjeringen til å  notifisere ordningen for transportsektoren på nytt overfor ESA.

 • 02.06.2014

  Nye retningslinjer for statsstøtte innen luftfart

  EFTAs overvåkningsorgan, ESA, vedtok nylig nye retningslinjer for statsstøtte til flyplasser og flyselskaper. Tilsvarende retningslinjer er vedtatt av Europakommisjonen og er del av en overordnet strategi for modernisering av reglene for statsstøtte. Les mer her

 • 22.05.2014

  EU har besluttet å forlenge det såkalte «Stop-the-clock»-regimet fram til 2016

  EU har besluttet at forlenge det såkalte «Stop-the-clock»-regimet fram til 2016. Beslutningen er tatt for å gi ICAO tid til å etablere en global markedsbasert mekanisme for inkludering av luftfarten i kvotehandelssystemet for miljøutslipp (Emissions trade system (ETS)). Vedtaket innebærer at virkeområdet avgrenses til luftfart mellom lufthavner i EØS-området, mens det ikke skal omfatte flyvninger mellom EØS-lufthavner og tredjeland. Reglene vil gjelde alle flyselskaper uavhengig av om de hører hjemme i et EØS-land eller et tredjeland. NHO Luftfart har tidligere understreket mot norske myndigheter viktigheten av at man lykkes i arbeidet med et globalt kvotehandelsystem innen luftfarten og at det er viktig at EU frem til dette ikke iverksetter det opprinnelige foreslåtte vedtaket om full anvendelse av EUs kvotehandelssystem for all luftfart – også langdistanse flygninger.

 • 22.05.2014

  NHO Luftfart og ATM Norge arrangerte konferanse om SESAR og Single European Sky

  Den 20. mai ble det arrangert en dagskonferanse om SESAR og Single European Sky. Konferansen var et fellesarrangement i regi NHO Luftfart og ATM Norge og var primært rettet mot medlemsbedrifter i NHO Luftfart og ATM Norge, men var også åpen for andre luftfartsvirksomheter innenfor dette fagområdet. Det var om lag 70 deltakere på konferansen og det var en bredt sammensatt forsamling med deltagere fra industrien, luftromsbrukere, den sivile myndighetssiden og det militære. Det ble under dagen holdt innlegg fra blant annet SESAR JU, EU Kommisjonen, Avinor, Luftfartstilsynet, Samferdselsdepartementet og Forsvaret.

Viser fra 51 til 60 av totalt 86 artikler

 • 1: NHO Arbeidsliv

 • 2: NOx-Fondet

 • 3: Næringslivets skole

Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO