Nyheter

 • 01.07.2014

  En million passasjerer slipper dobbeltkontroll på Gardermoen lufthavn

  Regjeringens vedtak om å innføre enklere tollklarering for flypassasjerer på Gardermoen, vil betyd at én million reisende fra utlandet slipper å hente ut bagasjen, foreta tollbehandling og sjekke inn bagasjen på nytt, hvis de skal videre til andre deler av landet. NHO Luftfart er svært positive til regjeringens vedtak som, etter vår vurdering, vil ha potensielt stor betydning for norsk luftfarts konkurranseevne. Se pressemelding fra oss her.

 • 18.06.2014

  NHO Luftfart vil gi innspill til hvordan et fremtidig EASA bør være organisert

  NHO Luftfart vil i kommende dialogmøte med luftfartsdirektør Stein Erik Nodeland, og i sammen med andre representanter for luftfartsbransjen, gi våre innspill til hvordan vi mener et fremtidig EASA bør organiseres . Møtet er berammet til 24. juni.

 • 18.06.2014

  NHO Luftfart har gitt innspill til Finanskomiteen om mulige treffsikre kompenserende tiltak for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift

  NHO Luftfart deltok, i sammen med NHO og andre transportlandsforeninger i NHO-fellesskapet, på høring om kompenserende tiltak for bortfall av differensiert arbeidssgiveravgift i Finanskomiteen mandag 16. juni . Etter NHO Luftfarts vurdering vil det enkleste og mest målrettede virkemiddelet  være å nedjustere satsen for den særnorske CO2 avgiften for innenlands luftfart. Dette er en norsk særavgift som kommer i tillegg til klimakvotesystemet i Europa, og som bidrar til å svekke kvotesystemets effektivitet. Ordningen gir ingen klimaeffekt siden eventuelle frigjorte kvoter i Norge blir tilgjengelig på det europeiske kvotemarkedet – til en litt lavere pris. Helt uavhengig av endringen i arbeidsgiveravgiften burde denne symbolske miljøavgiften vært fjernet.

 • 06.06.2014

  Forslagene til kompensasjon i St prp om differensiert arbeidsgiveravgift gir lite hjelp til luftfartsnæringen

  Forslag til kompensasjon for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift, som i dag har blitt lagt frem i egen St. prp., er desverre lite treffsikre i forhold til våre berørte medlemsbedrifter. Vi har tidligere estimert at flyoperatørene i Norge  vil bli påført i størrelsesorden 160 – 180 millioner kroner i ekstra kostnader som følge av omlegging av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Av dette vil kun en mindre del bli kompensert gjennom de ordninger som foreslås i den aktuelle St. propen. Vi etterlyser derfor mer sektorspesifike kompensasjonstiltak. Den faktiske kostnadsøkningen norske flyoperatører nå får som en konsekvens av bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift, vil etter vår vurdering svekke norsk luftfarts konkurransevne.

  Etter vår vurdering har både forrige og  nåværende regjeringen gjort en for dårlig jobb i forhold til ESA. Vi mener at det er gode holdepunkter for at transportunntaket er for vidt definert . Vi oppforder derfor regjeringen til å  notifisere ordningen for transportsektoren på nytt overfor ESA.

 • 02.06.2014

  Nye retningslinjer for statsstøtte innen luftfart

  EFTAs overvåkningsorgan, ESA, vedtok nylig nye retningslinjer for statsstøtte til flyplasser og flyselskaper. Tilsvarende retningslinjer er vedtatt av Europakommisjonen og er del av en overordnet strategi for modernisering av reglene for statsstøtte. Les mer her

 • 22.05.2014

  EU har besluttet å forlenge det såkalte «Stop-the-clock»-regimet fram til 2016

  EU har besluttet at forlenge det såkalte «Stop-the-clock»-regimet fram til 2016. Beslutningen er tatt for å gi ICAO tid til å etablere en global markedsbasert mekanisme for inkludering av luftfarten i kvotehandelssystemet for miljøutslipp (Emissions trade system (ETS)). Vedtaket innebærer at virkeområdet avgrenses til luftfart mellom lufthavner i EØS-området, mens det ikke skal omfatte flyvninger mellom EØS-lufthavner og tredjeland. Reglene vil gjelde alle flyselskaper uavhengig av om de hører hjemme i et EØS-land eller et tredjeland. NHO Luftfart har tidligere understreket mot norske myndigheter viktigheten av at man lykkes i arbeidet med et globalt kvotehandelsystem innen luftfarten og at det er viktig at EU frem til dette ikke iverksetter det opprinnelige foreslåtte vedtaket om full anvendelse av EUs kvotehandelssystem for all luftfart – også langdistanse flygninger.

 • 22.05.2014

  NHO Luftfart og ATM Norge arrangerte konferanse om SESAR og Single European Sky

  Den 20. mai ble det arrangert en dagskonferanse om SESAR og Single European Sky. Konferansen var et fellesarrangement i regi NHO Luftfart og ATM Norge og var primært rettet mot medlemsbedrifter i NHO Luftfart og ATM Norge, men var også åpen for andre luftfartsvirksomheter innenfor dette fagområdet. Det var om lag 70 deltakere på konferansen og det var en bredt sammensatt forsamling med deltagere fra industrien, luftromsbrukere, den sivile myndighetssiden og det militære. Det ble under dagen holdt innlegg fra blant annet SESAR JU, EU Kommisjonen, Avinor, Luftfartstilsynet, Samferdselsdepartementet og Forsvaret.

 • 19.05.2014

  Streiken i Norwegian er over

  NHO Luftfart er godt fornøyd med at det mandag formiddag er oppnådd en forhandlingsløsning mellom partene i Norwegian, sier adm.direktør Torbjørn Lothe.  Dette er gode nyheter for de ansatte, eiere og ikke minst for flypassasjerene.  Det har vært nødvendige for begge parter å vise fleksibilitet, noe som er særlig påkrevet for en bransje som nå gjennomgår en krevende globalisering.

 • 13.05.2014

  Norske tariffavtaler kan ikke gjelde i Danmark

  • Norske  tariffavtaler skal gjelde i Norge, men ikke for danske ansatte i en dansk bedrift i Danmark.  Kravene fra Parat om at norske avtaler også skal gjelde i utlandet åpner for at for eksempel spanske  tariffavtaler kan gjelde for norske ansatte i norske bedrifter i Norge,  sier Torbjørn Lothe administrerende direktør NHO Luftfart om Norwegian-konflikten. 

  •  Dette er alvorlige spørsmål som Parat må avklare før vi kommer videre. Ønsker virkelig Parat at utenlandske lover og regler skal gjelde for utenlandske selskaper som har ansatte i Norge?  Det er også riktig å slå fast at de kabinansatte i Norge har bransjens beste lønns- og arbeidsvilkår, ordnede arbeidstidsordninger, og faste, trygge jobber. Ønsker virkelig Parat å sette dette i spill?

  • I motsetning til Parat mener vi at de kabinansatte skal ha tariffavtale med den bedriften de er ansatt, enten det er en norsk eller dansk bedrift.  I motsetning til Parat mener vi at løsningen fra frontfagoppgjøret skal være gjeldende også i spørsmål om pensjon.  Parat har ikke ønsket å forhandle ordinære lønns- og avtalespørsmål før bedriften betingelsesløst innfridde krav om omorganisering av bedriften. Dette er utenfor spillereglene.   Dersom Parat mener at det er brutt tarifforpliktelser i prosessen så langt har vi tvisteløsningsmekanismer for dette. Det er ikke en Q & A i media.  En part kan ikke stille ultimatum. Løsningen ligger i at partene diskuterer lønns- arbeidsvilkår som tjener både selskapet og de ansatte, sier Torbjørn Lothe.

   

 • 07.05.2014

  NHO Luftfart beklager bruddet i kabinmeklingen

  NHO Luftfart beklager bruddet i meklingen mellom Norwegians kabinselskap Cabin Services Norway (CSN) og Norwegian Kabinforening, organisert i Parat.  Vårt mål har hele tiden vært å unngå streik og arbeidsgiversiden har strukket seg langt for å komme til en løsning.  Men verken NHO Luftfart eller Norwegian kan inngå norske tariffavtaler med ansatte i utenlandske selskaper der de ansatte har sitt arbeidsplass i utlandet, i dette tilfellet Danmark, sier adm.direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

   

  Luftfart er blant de bransjer der arbeidsmarkedet er særlig godt organisert med omfattende tariffavtaler.  Vi er positive til at det blir inngått en kollektiv avtale med de kabinansatte som arbeider i Danmark.  Men da må det nødvendigvis være en dansk tariffavtale.  Lothe understreker også at pensjonsløsninger ikke skal tariffestes.

Viser fra 51 til 60 av totalt 83 artikler

 • 1: NHO Arbeidsliv

 • 2: NOx-Fondet

 • 3: Næringslivets skole

Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO