Nyheter

 • 08.10.2018

  Generalforsamling i NHO Luftfart 13. november 2018

  Det vil bli avholdt generalforsamling i NHO Luftfart den 13. november fra klokken 16:00 - med etterfølgende middag.

  Vi håper at så mange som mulig av våre medlemsbedrifter har mulighet til å være representert. Påmelding kan gjøres på mail til Camilla.Rise@nho.no.

 • 03.09.2018

  NHO Luftfart med brev til relevante myndigheter om Forsvarets manglende betaling på Avinors lufthavner

  NHO Luftfart har skrevet brev til relevante myndigheter om Forsvarets manglende betaling til Avinor for bruk av deres lufthavn- og flysikringstjenester, herunder Regjeringens manglende oppfølging av Meld. St. 30 (2016-2017) der det uttrykkelig sies at "regjeringa legg til grunn at Forsvaret skal betale Avinor for de kostnadene selskapet blir påført ved å yte lufthamn- og flysikringstenester til Forsvaret". Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag, jf Innst. 430 S (2016-2017). Dette slår klart fast et grunnleggende prinsipp for forholdet mellom Avinor og Forsvaret, nemlig at Forsvaret skal dekke alle kostnader som påføres Avinor som følge av sin aktivitet. Les hele brevet her.

 • 17.08.2018

  Presentasjoner fra seminar på Arendalsuka om hvorfor et godt flytilbud er viktig for norsk næringsliv

  NHO Luftfart arrangerte seminar på Arendalsuka om hvorfor et godt flytilbud er viktig for norsk næringsliv. Her finner du presentasjonene:

  Menon

  Fjord Norge

  Europharma

  Torp Lufthavn

 • 17.08.2018

  Ringvirkninger av utenlandske flyreisendes konsum i Norge

  Menon har, på oppdrag av NHO Luftfart, utarbeidet en ny rapport om ringvirkninger av utenlandske flyreisendes konsum i Norge. Rapporten viser at Norwegian, SAS og Widerøe fraktet 2,15 millioner utenlandske passasjerer til Norge i 2017. Dette genererte en meromsetning på 20 milliarder for norsk næringsliv. Hvis du vil lese hele rapporten ser her.  

 • 28.06.2018

  NHO Luftfart deltar på Arendalsuka

  NHO Luftfart vil, i sammen med Norwegian, SAS, Torp Sandefjord lufthavn og Widerøe ha et arrangement tirsdag 14. august fra klokken 10:00-12:00 på Mør Biffhus om luftfartens betydning for norsk næringsliv. Vi vil ha spennende innlegg fra næringslivsledere, debatt med Stortingspolitikere mm. I tillegg vil NHO Luftfart, i sammen med UAS Norway, ha et arrangement samme sted torsdag 16. august fra klokken 10:00 til 12:00 om regjeringens nye dronestrategi - hva er veien videre? Mer informasjon følger etter hvert i det offisielle programmet for Arendalsuka.

 • 23.04.2018

  Høringssvar fra NHO Luftfart til Miljødirektoratets høring om endringer i klimakvoteforskriften

  NHO Luftfart har sendt høringssvar til Miljødirektoratet i forbindelse med høring om endring av klimakvoteforskriften. Selve forslaget er en teknisk implementering av forordning (EU) nr 2017/2031 for å forlenge innskrenkingen i omfanget av kvotehandelssystemet i påvente av et globalt kvotesystem for luftfarten fra 2021. Dette er en nødvendig tilpasning som NHO Luftfart støtter. Forslaget innebærer at kvotetaket vil reduseres jevnt årlig i perioden 2021-2030, og at kvotepliktig sektor (inkludert luftfart) i Europa skal redusere utslippene med 43% i 2030 i forholdet til nivået i 2005. For høringssvar se her.

 • 20.04.2018

  NHO åpner nå for at gründerbedrifter i etableringsfasen kan bli medlem i en landsforening og i NHO for kun 2000 kr i året

  NHO åpner nå for at gründerbedrifter i etableringsfasen kan bli medlem i en landsforening og i NHO for kun 2000 kr i året. Medlemskapet inkluderer blant annet full tilgang til alt innhold Arbinn.no. For mer informasjon og påmelding les her.

 • 18.04.2018

  Hva betyr årets lønnsoppgjør for din bedrift?

  NHO arrangerer nå egne informasjonsmøter om resultatet av årets lønnsoppgjør og hva det betyr for bedriftene og de lokale lønnsforhandlingene. For mer informasjon se her.

 • 23.03.2018

  NHO Luftfart arrangerte miljøkonferanse i sammen med Avinor og Zero

  NHO Luftfart arrangerte, i sammen med Avinor og Zero, konferanse på DOGA 22. mars om biodrivstoff til luftfart og utvikling av elektriske fly. Det var 240 påmeldte deltakere og mange spennende presentasjoner.

 • 12.02.2018

  NHO Luftfart skal delta på høring om Meld.St.41 (2016-2017) Klimastrategi for 2030 - Norsk omstilling i europeisk samarbeid

  NHO Luftfart skal delta på høring om Meld.St.41 (2016-2017) Klimastrategi for 2030 - Norsk omstilling i europeisk samarbeid 12. februar på Stortinget. NHO Luftfart støtter regjeringens overordnede prinsipper for klimapolitikken som blant annet bygger på at målene skal nås med effektivitet og størst mulig grad av sikkerhet. Dette betyr at virkemidlene bør innrettes slik at miljømålene nås til lavest mulig kostnad for samfunnet. Miljøavgifter, omsettelige kvoter, direkte reguleringer, avtaler mv. må kombineres mest mulig effektivt. NHO Luftfart støtter også regjeringen i at "på områder underlagt generelle virkemidler skal det som hovedregel unngås ytterligere regulering". NHO Luftfat har i forkant av høringen sendt inn skriftlige høringskommentarer. Les vårt høringssvar her

Viser fra 1 til 10 av totalt 95 artikler

 • 1: NHO Arbeidsliv

 • 2: NOx-Fondet

 • 3: Næringslivets skole

Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO