Du er her:

 • SESAR – Faglig tilrådning fra Norges Forskningsråd angående deltagelse i programmet

  NHO Luftfart viser til at SES II og SESAR-programmet er særdeles viktig for utviklingen av luftfarten, men er samtidige krevende å følge opp fra brukersiden. Det er behov for god tilrettelegging og koordinering fra myndighetene slik at man fra norsk side ivaretar de mest grunnleggende interessene. Vi støtter derfor i det alt vesentlige hovedkonklusjonene i rapporten fra ATMI og vurderingene fra Norsk Forskningsråd i denne saken, og imøteser Samferdselsdepartementets oppfølging av dette viktige arbeidet.
 • Møte med Justisdepartementet om sivil deltakelse i redningshelikoptertjeneste.

  NHO Luftfart møter politisk ledelse i Justisdepartementet den 21. februar for å redegjøre for hvilken kapasitet den sivile SAR - tjenesten har, og hvordan sivil sektor kan bidra til bedre og mer kostnadseffektiv redningshelikoptertjeneste. Det Norske Veritas (DNV) har utarbeidet en rapport for NHO Luftfart som gjennomgår hvordan relevante sivile helikopterressurser kan være til nytte for den norske redningstjenesten. Rapporten i sin helhet kan fås ved henvendelse til NHO Luftfart.
 • HØRINGSUTTALELSE – UTKAST TIL FORSKRIFT OM GEBYR TIL LUFTFARTSTILSYNET 2011

  NHO Luftfart registrerer en fortsatt jevn vekst i kostnadsnivået for Luftfartstilsynet (LT). I statsbudsjettet er budsjettveksten angitt til 6,7 %, noe som føyer seg inn i en jevn, høy kostnadsvekst over flere år. Det er svært lite tilfredsstillende for en konkurranseutsatt norsk luftfartsnæring å observere at kostnadsutviklingen øker jevnt og trutt, uten at vi registrerer noen initiativ for å effektivisere virksomheten. Vi kan heller ikke se at det er etablert noen styringskrav som reelt medvirker til effektivisering i organisasjonen og som gir nødvendige incentiver til kostnadskontroll.
 • Reiselivets samferdselsløft

  Norge har et stort potensial som turistland. Dette må vi utnytte bedre. Norske reiselivsprodukter oppleves som lite tilgjengelig, ikke minst på grunn av dårlig standard på deler av samferdselsnettet. NHOs Reiselivsråd inviterer deg til seminar for lansering av Reiselivets Samferdselsløft i Næringslivets Hus, Oslo 10. februar 2011 kl. 10:00-14:00.
 • NHO LUFTFART ØNSKER SINE MEDLEMMER GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR !

  Samtidig vil vi i årets julebrev oppsummere saker vi har arbeidet med, og som vi tror er viktige for medlemmene. Det har vært et både spesielt utfordrende og arbeidskrevende år, og særlig en del av sakene som har vært aktuelle i andre halvår omtales.
 • Høring til forslag til ny vaktvirksomhetsforskrift - NHO Luftfarts høringssvar.

  NHO Luftfart ber om at luftfart tas ut av lovens virkeområde. Dette vil bli tatt opp i egen sak med Justis- og politidepartementet. Subsidiært vil vi anmode om at luftfart ikke tas med i forskriftens virkeområde. Videre vil NHO Luftfart anmode om at dagens opplæring av sikkerhetsvakter på flyplasser ansees dekket i forhold til den foreslåtte grunnopplæringen slik at vi ikke får en unødig dobbeltopplæring. Norge er eneste nasjon innen EØS-området som er underlagt egen vakttjenestelovgivning i tillegg til den europeiske security-lovgivningen som gjelder for luftfart.
 • GJENNOMFØRING AV EU-DIREKTIV OM INKLUDERING AV LUFTFART I KVOTESYSTEMET-HØRINGSUTTALELSE FRA NHO LUFTFART

  NHO Luftfart peker på at norsk luftfartsnæring i lang tid har støttet etablering av et internasjonalt system for klimakvotehandel som et kostnadseffektivt og ikke-diskriminerende virkemiddel på tvers av sektorer og landegrenser. Det er en forutsetning at et slikt handelssystem gir likeverdige konkurransevilkår internasjonalt, og det må ikke urettmessig endre konkurranseforholdene mellom ulike type flyselskaper. NHO Luftfart støtter derfor at EU-direktiv 2008/101/EF om inkludering av luftfart i kvotesystemet implementeres i norsk rett uten materielle tilpasninger. Det er en avgjørende forutsetning at nasjonale særordninger, jf dagens CO2 avgift innenlands, fjernes ved etableringen av et slikt kvotehandelssystem.
 • STATENS OPPFØLGING AV VULKANUTBRUDDET PÅ ISLAND VÅREN 2010

  NHO Luftfart viser i brev til samferdselsministeren til at det har nå gått mer enn et halvt år siden askekrisen på Island, og det bes om en redegjørelse fra myndighetene om hvordan myndighetene har planlagt for bedre å håndtere en situasjon liknende den man fikk ved vulkanutbruddet.
Viser fra 81 til 90 av totalt 344 artikler

Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO