Du er her:

 • Klimautslippene fra luftfarten stabiliseres

  Rapporten "Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart. Rapport 2”, ble lansert 7. juni 2011, er oppfølgeren til den første rapporten om temaet fra 2008. Formålet er å gi en oppdatert faktabeskrivelse av klimagassutslipp fra luftfart, analysere effekten av tiltak som er gjennomført de siste tre årene og presentere nye tiltak. Arbeidet med rapporten er initiert og ledet av Avinor og er gjennomført i samarbeid med SAS, Norwegian, Widerøe og NHO Luftfart.
 • BREV TIL JUSTISKOMITEEN OM ANSKAFFELSE AV NYE REDNINGSHELIKOPTRE

  NHO Luftfart mener at en bedre samordning og bruk av sivile kapasitet på dette området kan gi forbedret kvalitet og funksjonalitet i SAR virksomheten, samtidig som det er et betydelig potensial for en mer kostnadseffektiv virksomhet. Investerings- og driftsutfordringene innenfor Forsvarets virksomhet vil også kunne reduseres og bli mer håndterbare i en utfordrende omstillingsperiode.
 • Høring vedrørende forskrift om prisopplysning for varer og tjenester

  NHO Luftfart slutter seg til det fremlagte forslaget til ny prisopplysningsforskrift.
 • Female Future Østlandet Mobiliserer og videreutvikler talenter for styreverv og lederoppgaver.

  Female Future er et lederutviklingsprogram for kvinnelige talenter som bedriften ser potensialet i og ønsker å satse på. Vi ønsker å mobilisere talentene, gi dem utviklingsmuligheter og skape møteplasser, slik at flere kvinner kommer i posisjon til lederroller og styreverv.
 • NHO Luftfart har sendt høringsuttalelse om endringer i EASA - regelverket som omfatter arbeidstidsbestemmelser for flygere

  CONSULTATIVE STATEMENT FROM THE FEDERATION OF NORWEGIAN AVIATION INDUSTRIES RELATING TO NPA No. 2010 -14 ATO BE SUBMITED TO THE EASA
 • LA SIVILE DRIVE REDNINGSHELIKOPTERTJENESTEN !

  Hvorfor skal det ta så lang tid å få en moderne og tidsmessige helikopterredningstjeneste på plass i Norge? Vi har mange sivile operatører i Norge som har lang erfaring med slike operasjoner, og som disponerer topp moderne utstyr. På oljeplattformer i Nordsjøen er det egne ”search and rescue” helikoptre , - spekket med det beste av teknologi og utstyr. Det er fullt mulig å etablere en moderne tjeneste med sivile helikopter i løpet av 2-3 år, mens det i regi av Forsvaret vil ta omtrent 10 år, og de gamle helikoptrene vil da nærme seg 50 år.
 • SINGLE EUROPEAN SKY – SESAR-PROGRAMMET – PLANER FOR ORGANISERING AV UTPLASSERINGSFASEN

  NHO Luftfart understreker i brev til Samferdselsdepartementet viktigheten av SES II, og at iverksetting av de ulike prosjektene i SESAR er helt avgjørende for å oppnå de forbedringer i det europeiske flysikringssystem som EU har satt som mål. I henhold til EUs Master Plan skal det investeres om lag 30 milliarder EUR frem til 2025, dvs en fundamental oppgradering og harmonisering av teknologi og prosedyrer på området. Det må etableres nye og likeverdige finansieringsordninger for å sikre en rask og harmonisert gjennomføring av SESAR prosjektene. Prosjekter med stor systemnytte, men svak regional lønnsomhet, bør vurderes finansiert gjennom delbidrag fra EU og/eller nasjonale myndigheter.
 • FLY MED GOD MILJØSAMVITTIGHET !

  Med Norges beliggenhet i verden vil vi alltid være avhengig av luftfart. Fly er også vårt eneste virkelige landsdekkende kollektivtransportmiddel, og både helsevesenet, næringslivet, rettssystemet og organisasjonslivet er for eksempel helt avhengige av flyene som binder landet sammen. Med en mer og mer internasjonalisert verden må vi ha et godt fungerende flytilbud. Å melde oss ut ved å bygge ned luftfarten slik Naturvernforbundet skisserer, skaper flere problemer enn det løser. Svaret er derfor ikke å reise mindre, men å reise grønnere. En forkortet versjon av denne artikkelen sto i Aftenposten 24. februruar.
Viser fra 71 til 80 av totalt 344 artikler

Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO