Du er her:

 • NHO Luftfarts høringssvar til utredningen om høyhastighetstog.

  NHO Luftfart mener at konklusjonen i utredningene er krystallklar: Ingen av de analyserte strekningene har en positiv samfunnsøkonomisk nåverdi, dvs. høyhastighetstog på lange strekninger i Norge er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomme. Det er heller ikke mulig å oppnå bedriftsøkonomisk lønnsomhet etter vanlige forutsetninger for dette. De negative miljøvirkningene er betydelige, og dette gjelder spesielt for areal- og naturressurser. Klimavirkningene er også lite oppløftende, med store utslipp spesielt knyttet til produksjon av lange tunnelsystemer. I motsetning til gjengs oppfatning så er altså høyhastighetsbaner ikke miljøvennlige. Etter vår vurdering er det ikke grunnlag for å satse på høyhastighetstog mellom de store byene i Norge.
 • LIKE KONKURRANSEVILKÅR I NORSK LUFTFART

  NHO Luftfart arbeider mot norske myndigheter med målsetting om å skape likeverdige rammevilkår og sikre en konkurransedyktig luftfartsnæring i Norge. NHO Luftfart har sammen med fagforbundet Parat, som represenerer mange arbeidstaker i luftfarten i Norge, rettet en felles henvendelse til samferdselsministeren som et ledd i arbeidet for å sikre likeverdige konkurransevilkår for norske aktører i luftfarten.
 • Innspill til arbeidet med Stortingsmeldingen om Kunnskapsløftet

  NHO Luftfart ser det som svært positivt at departementet tar en gjennomgang av de foreløpige resultatene fra evalueringen av Kunnskapsløftet. Vi ser det videre som svært positivt at regjeringen vil fokusere særlig på fag- og yrkesopplæring i stortingsmeldingen som er under arbeid. NHO Luftfart har tatt opp med statsråden at for fag innenfor reiseliv er det uakseptabelt at dagens engelsknivå reduseres, og at behovet er snarere at det styrkes
 • NHO Luftfarts avgir høringsuttalelse til Energi- og miljøkomiteen på Stortinget om klimameldingen.

  NHO Luftfart støtter hovedtrekkene i klimameldingen. Luftfart er en internasjonal virksomhet, og må regulatorisk håndteres internasjonalt. EU's kvotesystem er et steg i riktig retning. Bransjen tar ansvar selv, og mulighetene for bruk av bærekraftig biodrivstoff er store. Her må også norsk myndigheter på banen.
 • AVHENGIG AV LUFTFART

  Norge stopper opp uten luftfarten. Den er spesielt viktig for velferdsstaten, helsesystemet, næringslivet og arbeidsplasser, understreker NHO Luftfart i rapporten ”Luftfartens kollektivtransport”. - Det er lett å ta luftfarten som en selvfølge. Det er først når flyene står på bakken at vi forstår hvor avhengig vi er av en velfungerende luftfart. Luftfarten er vårt eneste landsdekkende kollektivtilbud og handler om fremkommelighet, tilknytning til resten av verden og arbeidsplasser, sier direktør i NHO Luftfart Torbjørn Lothe.
 • ORGANISERING AV FLYSIKRINGSTJENESTEN I NORGE

  NHO Luftfart har skrevet til Samferdselsdepartementet og bedt om møte for å drøfte framtidig organisering av luftsikringstjenesten i Norge. NHO Luftfart ber også Samferdselsdepartementet om å åpne opp for mer konkurranse på dette området. Potensialet for lavere kostnader er stort, og bare "trusselen" om mer konkurranse vil kunne påvirke kostnadsutviklingen i Avinor og derigjennom prisingen av tjenestene. Slike prosesser vil nødvendigvis ta noe tid, og det er viktig å starte opp raskt med dette arbeidet.
 • NHO har stevnet Norwegians piloter for Arbeidsretten.

  NHO sendte mandag 23. april en stevning til Arbeidsretten for å få kjent kravene til Norwegians piloter ugyldige. I følge NHO strider kravene både mot norsk lov og mot tariffavtalesystemet.
 • Presentasjoner fra seminaret om luftfartens samfunnsnytte.

  Mandag 23. april ble det avholdt et frokostseminar på Sola om luftfartens samfunnsnytte. Innlegg ble holdt av fylkesordfører Janne Johnsen, komeriell leder for Stavanger regionens destinasjonsselskap Heidi Jeanette Nygård og direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart. Presentasjonene kan leses nedenfor.
 • Invitasjon til frokostseminar om luftfartens samfunnsnytte på Sola 23. april 2012.

  Seminaret holdes på Rica Airport Hotel Stavanger, Flyplassveien 226, Sola den 23. april fra kl. 08.30.
Viser fra 41 til 50 av totalt 344 artikler

Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO