Du er her:

 • SkatteFUNN – noe for din bedrift?

  Det ble sendt inn 1971 nye søknader til SkatteFUNN i 2012. Dette er en gledelig økning på 8% siden 2011. Det er nå 3811 aktive prosjekter i SkatteFUNN og dette er det høyeste antallet siden 2006. Lurer du på om SkattefUNN er noe for din bedrift? På www.skattefunn.no finner du informasjon om hvordan du søker SkatteFUNN, hva du må legge vekt på i søknaden, og en oversikt over hvem du kan ta kontakt med for å spørre om råd.
 • Framtidig organisering av flysikringstjenesten i Norge

  Konsulentfirmaet Integra har utarbeidet en rapport om framtidig organisering av flysikringstjenesten i Norge. Rapporten gir et godt bilde av utviklingen av flysikringsvirksomheten i Europa, og de organisatoriske utfordringene dette innebærer. NHO Luftfart mener at utredningen viser at det er et behov for en omstilling/omorganisering av flysikringsvirksomheten i Norge, og de skisserte modellene angir en naturlig utvikling fra dagens situasjon
 • HØRING – UTKAST TIL FORSKRIFT OM GEBYR TIL LUFTFARTSTILSYNET FOR 2013

  Samlet sett gir de foreslåtte økningene i gebyrregulativet en vesentlig kostnadsøkning for de kommersielle luftfartsaktørene i Norge. Gjennomsnittlig vekst blir etter de opplysninger LT selv presenterer vel 20 %, noe som er uakseptabelt høyt. For enkeltbedrifter kan økningen være betydelig høyere. Dette svekker norsk luftfartsnæring, og bidrar til svakere konkurransevilkår, som igjen gir incentiv til lavere aktivitet og endog flytting av aktivitet ut av landet.
 • Høring - gjennomføring av forordning (EU) nr. 805/2011 om sertifisering og medisinsk godkjenning for flygeleder (flygelederforordningen)

  Det er etter NHO Luftfarts oppfatning ingen ting som tilsier et behov for en sertifikatgrense på 60 år. Dette er heller ikke tilfelle for sammenlignbare virksomheter som for eksempel arbeid som pilot hvor grensen nå er 65 år. NHO Luftfart støtter at kravet til språkpåtegning i norsk på nivå 4 tas bort for flygeleder i kontrollsentral. Luftfartstilsynet får ros for god og rask oppfølging av saken.
 • Sivil styrking av helikopterredningsstjenesten

  NHO Luftfart har registrert at det har vært flere medieoppslag om den vanskelige drifts-situasjonen i vinter. Vi har også notert oss at Justis- og beredskapsdepartementet (JD) i media har gitt uttrykk for at nye tiltak skal vurderes, og at JD ønsker å diskutere situasjonen med Forsvaret.NHO Luftfart mener at det nå bør hentes inn tilbud fra sivil sektor på en mer langvarig beredskapsløsning for noen helikopterbaser i Norge.
 • Høringssvar fra NHO Luftfart - konsesjon Arendal flyplass Gullknapp

  NHO Luftfart mener søknaden primært bør sendes tilbake til konsesjonssøker, Arendal Lufthavn, Gullknapp A/S, for utarbeiding av nødvendige analyser av samfunnsmessige konsekvenser. I den grad dette ikke blir gjort, bør søknaden om fornyet/endret konsesjon avslås, jf betingelsene i luftfartsloven § 7-6 om at konsesjon bare gis når det er forenlig med allmenne hensyn.
 • Enklere tollbehandling av flyreisende i transfer på norske flyplasser

  NHO Luftfart har gjennom mange år arbeidet for å få på plass en helt nødvendig forenkling av tollbehandlingen for gjennomgangs-reisende på norske flyplasser. Sommeren 2011 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å gjennomgå problemkomplekset, og foreslå mulige løsninger. Etter sigende har saken nå stoppet opp igjen – uten at NHO Luftfart kjenner de reelle årsakene til dette. NHO Luftfart anmoder om et møte med finansministeren for å diskutere sakens oppfølging nærmere med departementet.
 • Hvorfor skal redningshelikoptre i Norge ha militær registrering ?

  Justisdepartementet har besluttet at redningshelikoptre som anskaffes skal ha militær registrering. I en tid hvor mange land ellers i Europa bruker sivile helikoptre skal vi i Norge gjøre dette på vår måte. Et vedtak som vil føre til høyere kostnader uten at det kan faglig begrunnes operativt. NHO Luftfart ber departementet gjøre om beslutningen.
 • NHO Luftfart kritiserer offentlig finansiert støtteordning for charterreiser til Nord-Norge i brev til Eftas overvåkingsorgan.

  NHO Luftfart vil peke på at et charterfond snarere vil kunne svekke intensjonen om å forebygge eller redusere fraflytting i Nord-Norge enn å styrke en slik velmenende intensjon. En begrenset, ny chartervirksomhet vil gi forholdsvis små ringvirkninger i lokalsamfunnet, mens nedjustering av et allerede marginalt lønnsomt flyruteopplegg vil kunne gi en mer langvarig, redusert transportstandard. Slike endringer kan i større grad påvirke bosettings- og næringsstrukturen i landsdelen på en negativ måte.
 • Høringssvar - Oslo lufthavn langtidsplan for 2012 - 2050

  Den fremlagte masterplan for perioden 2012 - 2050 gir etter NHO Luftfarts mening et godt grunnlag for en langsiktig areal- og infrastruktur planlegging for utvikling av lufthavnen. For å sikre en gjennomføring hvor overordnede nasjonale samfunnshensyn blir ivaretatt, bør departementet gjennomføre planen som en statlig reguleringsplan. På denne måten unngås en møysommelig lokal behandling hvor ulike lokale interesser kan bli spilt mot hverandre.
Viser fra 21 til 30 av totalt 344 artikler

Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO