Du er her:

 • Høring til Norsk tilslutning til Cape Town-konvensjonen og protokollen om luftfartsutstyr

  NHO Luftfart viser til høringsbrev av 24.02.10, samt til tidligere korrespondanse og møte med Justis- og politidepartementet om saken. Vi setter pris på at departementet har prioritert saken og har fått utarbeid en grundig utredning. NHO Luftfart mener at det er svært viktig for norsk luftfart at også Norge ratifiserer Cape Town-konvensjonen. EU gjorde dette i april 2009 med ikrafttreden fra 01.08.09. Hvis ikke Norge gjør det samme, vil dette få svært negative og konkurransevridende effekter på norsk luftfart. NHO Luftfart støtter derfor norsk tilslutning til konvensjonen og de foreslåtte lovendringene.
 • NYE FLYAVGIFTER ER MENINGSLØST

  Forslaget fra SV om nye flyavgifter for å finansiere jernbane er helt meningsløst, og vil undergrave det eneste landsdekkende kollektive transport tilbudet vi har. Norge er langstrakt og med utfordrende topografi, og ligger perifert i verden. Dette gjør oss mer avhengig av raske og gode flyforbindelser enn noen andre. Vei og jernbane vil aldri, så mye vi enn skulle ønske det, kunne bli en erstatning for fly
 • Høring til nytt regelverk på securityområdet

  NHO Luftfart støtter at security-regelverket gjøres gjeldende for all sivil luftfart, og ikke bare for kommersiell sivil luftfart som i dag. NHO Luftfart savner imidlertid en vurdering fra Luftfartstilsynets side av hva dette nye regelverket innebærer økonomisk for de kommersielle aktørene som i dag allerede bærer store kostnader til security. Slik vi vurderer de internasjonale security-tiltakene, bidrar disse først og fremst til opprettholdelse av samfunnets sikkerhetsansvar, og ikke primært er etablert for å beskytte luftfarten. NHO Luftfart mener prinsipielt at staten bør dekke deler av security kostnadene slik flere av medlemsstatene i EU velger å gjøre.
 • NHOS MEDLEMSUNDERSØKELSE 2010

  Å ivareta våre medlemmers interesser er vår viktigste arbeidsoppgave. Derfor gjennomfører vi i disse dager en ny undersøkelse blant våre medlemsbedrifter.
 • DIREKTIV OM LUFTHAVNSAVGIFTER – NORSK IMPLEMENTERING AV REGELVERKET

  NHO Luftfart antar at regelverket vil bli tatt inn i EØS avtalen i løpet av kort tid, og at departementet vil sørge for nødvendig oppfølging av bestemmelsene. Et sentralt punkt i regelverket er kravet til en ordentlig konsultasjonsprosess med tilstrekkelig åpenhet. Det skal videre etableres en uavhengig regulator som skal håndtere ev uenighet mellom brukerne og lufthavnoperatøren.
 • Trenger ansatte mer kompetanse i HMS ?

  I løpet av høsten ble det avviklet seks HMS-grunnkurs rundt i landet. Evalueringene viser at deltakerne er meget godt fornøyd med kurset. Les mer om kursene under Tariff/Arbeidsrett - HMS.
 • Høring til NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern

  Utvalget sier at de har gjort noen mindre presiseringer i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. For luftfartens vedkommende er det imidlertid gjort en presisering som skaper både endring i og utviding av selve lovens virkeområde. Den foreslåtte § 3 om Lovens stedlige virkeområde får store konsekvenser for luftfarten. Vi antar at dette er utilsiktet fra utvalgets side, og at utvalget ikke har sett disse konsekvensene for luftfarten.
Viser fra 111 til 120 av totalt 344 artikler

Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO