Du er her:

 • Høring til Forsvarets rapport om lokaliseringsalternativer for Forsvarets nye kampfly

  Rapporten mangler en vurdering av konsekvensene for sivil luftfart og det er derfor vanskelig å ta stilling til hvor hovedlokaliseringen eventuelt bør være, og om det vil være mest hensiktsmessig med en eller to baser.
 • Høring til Klimakur 2020

  NHO Luftfart viser til at man i utviklingen av norsk miljøpolitikk må avveie tiltakene mot andre samfunnsmessige hensyn. Norsk luftfart utgjør en grunnleggende infrastruktur for befolkning og næringsliv, og er en avgjørende forutsetning for Norges konkurransekraft i en mer globalisert verden. Norsk miljøpolitikk må ivareta dette.
 • SINGLE EUROPEAN SKY – PAKKE II – IMPLEMENTERINGSREGELVERK ANGÅENDE YTELSESSTYRING OG FASTSETTING AV AVGIFTER FOR FLYSIKRINGSTJENESTEN

  NHO Luftfart roser Luftfartstilsynet og departementet for en godt tilrettelagt prosess i denne saken med god involvering av brukerinteressene. Etableringen av en referansegruppe kombinert med skriftlige innspill synes å være en fornuftig arbeidsform i en krevende regelverksutvikling som vil pågå over lengre tid. NHO Luftfart støtter arbeidet med omlegging av dagens kostnadsbaserte avgiftssystem til et nytt regime som stimulerer til høyere kostnadseffektivitet, og derigjennom lavere avgifter.
 • RESTRIKSJONER I LUFTROMMET – OPPFØLGING AV MØTE

  NHO Luftfart har i dag 20. april hatt møte med Samferdselsministeren. Som oppfølging av møtet er nedenstående brev oversendt statsråden.
 • ASKESKYER SKAPER FORTSATT STORE PROBLEMER FOR LUFTFARTEN

  Medlemsbedriftene arbeider aktivt for å å holde driften så normal som mulig, og med å redusere konsekvensene for passasjerer og ansatte. Permitteringer blir gjennomført i bedrifter hvor det ikke er mulig å sikre forsvarlig økonmisk drift når luftrommer er stengt. Regelverket er tildels komplisert - se NHOs hjemmesider for å få veiledning, www.nho.no - eller ta kontakt med oss.
 • Høring av North European FAB Foundation Report

  NHO Luftfart støtter etableringen av NEFAB, og ser dette som et viktig element i realiseringen av et Single European Sky i Europa. Etablering av slike større luftromsblokker er et viktig grep for å realisere et mer helhetlig og integrert europeisk luftrom, og det er derfor viktig at Norge deltar aktivt i dette.
 • FAKTAARK OM FRAVÆRSREGLER

  Følg linken nedenfor og lær mer om regelverket om fravær i arbeidslivet.
 • SINGLE EUROPEAN SKY II - ØKONOMISKE OG ADMINSTRATIVE KONSEKVENSER

  NHO Luftfart har gitt innspill til Samferdselsdepartementet på mulige økonomiske konsekvenser av innføring av ny organisering og styring av luftrommet (Single European Sky). Det vises til at flyselskapene kan effektivisere ruteføringen og derved redusere kostnader og reisetid. Dette gir store samfunnsmessige gevinster og vil også bidra til reduserte klimagassutslipp. Bransjen krever at bedre organisering og mer effektiv drift av flysikringstjenesten skal gi bedre stabilitet i tjenestene og lavere luftfartsavgifter.
 • Doble flybillettpriser er dårlig klimakur

  Norsk luftfartsnæring tar ansvar for sine miljøulemper gjennom iverksetting av en rekke tekniske og operasjonelle tiltak. Med det nye flymateriellet som nå fases inn reduseres klimagassutslipp med hele 30 - 40 prosent. Effekten av neste generasjons biodrivstoff vil komme i tillegg til dette. Dette er kostnadseffektive tiltak som gir raske og betydelige positive klimagassreduksjoner, og som undergraves av økte avgifter.
Viser fra 101 til 110 av totalt 344 artikler

Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO