Du er her:

 • Arendalsuka - Hvorfor er et godt flytilbud viktig for Norge

  Hvorfor er et godt flytilbud i Norge viktig for norsk næringsliv? Det vil du få vite mer om på Arendalsuka. NHO Luftfart vil, i sammen med Norwegian, SAS, Torp Sandefjord lufthavn og Widerøe ha et morgenseminar om viktigheten av dette på Næringslivets hus (MØR biffhus), tirsdag 14. august fra klokken 10:00-11:45.

  Sveinung Fjose i Menon Economics vil her presentere en helt ny rapport utarbeidet på oppdrag av NHO Luftfart om ringvirkninger av utenlandske flyreisendes konsum i Norge. I tillegg vil blant annet administrerende direktør Kristian Jørgensen fra Fjord Norge, oppdrettsgründeren Jim-Roger Nordly fra Europharma og administrerende direktør Gisle Skansen fra Torp Sandefjord lufthavn bidra med innlegg for å synliggjøre viktigheten av et godt flyrutetilbud for norsk reiseliv og lokalt næringsliv mer generelt i Norge. Leder av transport- og kommunikasjonskomiteen, Helge Orten (Høyre), vil delta i politisk debatt med andre stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Vel møtt!

 • Behandling av personopplysninger i NHO Luftfart

  Både NHO og NHO Luftfart er underlagt Lov om personopplysninger. NHO Luftfart har derfor utarbeidet en egen personvernerklæring som har til formål å omfatte alle opplysninger registrert av NHO Luftfart. Behandlingen av felles data for NHO og NHO Luftfart er også beskrevet i en egen erklæring, som finnes på www.nho.no.

   

   

 • Slik virker EUs kvotesystem for luftfarten

  EUs kvotesystem er Europas viktigste virkemiddel for å redusere klimagassutslippene. Norsk luftfart har vært en del av EUs kvotehandel med utslippsrettigheter for CO2 siden 2012. Både Norwegian, SAS og Widerøe er omfattet av ordningen. Det er også de to største helikopterselskapene, Bristow og CHC. Les mer om hvordan EUs kvotesystem fungerer her.

 • Luftfartstilsynets gebyrregulativ 2018

  NHO Luftfart har merket seg at LT legger til grunn en budsjettramme på 222,3 millioner kroner for 2018, som ligger noe over budsjettrammen for 2017 på 219,8 millioner kroner. Dette kostnadsnivået ligger imidlertid godt over kostnadsnivået for tidligere år, og dette skyldes økt ressursbruk til arbeidet med digitalisering og forenkling.  På bakgrunn av pågående arbeid med omorganisering, effektivisering og automatisering av manuelle tjenester har ikke LT gjennomført en reell kartlegging av ressursbruk og grunnlag for satsene for 2018. Disse er slik vi forstår, med noen unntak, videreført tilnærmet uendret. Se hele høringssvaret her.

   

   

   

 • Høring – Rapport om forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge

  NHO Luftfart har gitt en høringsuttalelse til Samferdselsdepartementet i forbindelse med høring - rapport om forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge. Høringen er knyttet til utforming av anbudsvilkår for anbud på regionale ruteflyginger i Sør-Norge fra 1. april 2016.

 • Luftfartstilsynets gebyrer 2014 - høringsinnspill fra NHO Luftfart

  LTs samlede kostnader har økt jevnt de siste årene – fra knappe 160 millioner kroner i 2007 til budsjettert 194 millioner kroner i 2014. Gebyrinntektene har i samme periode økt fra vel 100 millioner kroner til nesten 140 millioner kroner, dvs en vekst på nesten 40 %. NHO Luftfart er bekymret for at en slik jevn vekst i nivået på gebyrene vil ytterligere svekke en svak økonomi i bransjen. NHO Luftfart oppforder Luftfartstilsynet til å foreta en "benchmark" mot andre lands tilsynsvirksomheter.

 • Lufthavnavgifter for Avinors lufthavner - høring

  NHO Luftfart etterlyser at det stilles krav til effektivisering av Avinors virksomhet. En effektivisering av virksomheten ville gitt mulighet for å kunne holde utgiftsveksten nede. Med en samlet inntektsvekst for Avinor som høyst sannsynlig ligger godt over 4,6 % bør det være realistisk å få til en realnedgang i lufthavnavgiftene. 

 • Luftfarten som kollektivtransport

  NHO Luftfart har fått utarbeidet en rapport om norsk luftfarts samfunnsbidrag. Uten luftfart, som er vår eneste landsdekkende kollektivtransport, stanser Norge. Behovet for luftfart vil fortsette å øke i framtiden og dette gjør at det blir viktig å fortsatt aktivt arbeide for å redusere utslippene fra sektoren
 • MELD. ST.38 (2012-2013) VERKSEMDA TIL AVINOR AS – MERKNADER FRA NHO LUFTFART

  NHO Luftfart er bekymret for kostnadsutviklingen i Avinor, og selskapets evne til å gjennomføre nødvendige investeringer i lønnsomme og kapasitetsøkende tiltak i norsk luftfart. Avinor ble etablert som aksjeselskap for vel 10 år siden, 1.1.2003, og ett av hovedmotivene for dette var å sikre en mer effektiv drift av virksomheten.Regjeringen viser selv til en ekstern utredning av German Airport Performance (GAP )som fastslår at det norske lufthavnsystemet er mindre effektivt enn i 2002. GAP viser til et potensiale for resultatforbedring på vel 300 mill kr pr. år, samtidig som det påpekes at det mangler gode incentiv for økt effektivitet i selskapet.
 • Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Moss lufthavn, Rygge

  Slik NHO Luftfart oppfatter situasjonen er det helt avgjørende for videre utvikling av lufthavnen at det gis rom for ytterligere trafikkutvikling utover det som ligger i dagens konsesjonsvilkår. En slik økning i trafikkbevegelse vil kunne tjene lokalsamfunnet, og styrke regionens videre utvikling gjennom en forbedret transportstandard
Viser fra 1 til 10 av totalt 344 artikler

Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO