Du er her:

 • Høringskommentarer fra NHO Luftfart - grunnlagsdokument for NTP 2018-2029

  NHO Luftfart har gitt innspill til grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan 2018-2029. Viktige temaer for bransjen i denne sammenheng er miljø, lufthavnkapasitet- og struktur, tredje rullebane Gardermoen, ny flyplass Bodø, regional flyplassstruktur og ny stor lufthavn Mo i Rana.

 • Avinors plan for virksomheten 2016-2018 – oppfølging eiermeling

  NHO Luftfart er kjent med at Avinor har utarbeidet og oversendt til Samferdselsdepartementet (SD) en Plan for virksomheten 2016-2018 (§10-plan). En slik plan blir utarbeidet av Avinor hvert år, og minst hvert fjerde år danner denne et grunnlag for departementets stortingsmelding om selskapet (eiermelding). NHO Luftfart har i forbindelse med dette kommet med noen innspill til departementet i det videre arbeidet med en slik eiermelding.

 • Luftfartstilsynets gebyrer 2017 - høringsinnspill fra NHO Luftfart

  NHO Luftfart har merket seg at i henhold til statsbudsjettet for 2017 vil de samlede kostnadene i Luftfartstilsynet øke fra 194,1 millioner kroner i 2016 til 220,4 millioner kroner i 2017. En stor del av dette er knyttet til endring av innbetaling til Statens pensjonskasse, men også til økte kostnader til digitalisering av virksomheten. Samtidig blir det anført i LTs høringsbrev at inntektskravet for 2017 blir økt tilsvarende som de økte kostnadene for digitaliseringen, og dette er i budsjettet anslått til 137,2 millioner kroner for tilsynsvirksomheten mot 127,4 millioner kroner i saldert budsjett for 2016.

 • Høring – Rapport om forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge

  NHO Luftfart har gitt en høringsuttalelse til Samferdselsdepartementet i forbindelse med høring - rapport om forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge. Høringen er knyttet til utforming av anbudsvilkår for anbud på regionale ruteflyginger i Sør-Norge fra 1. april 2016.

 • Luftfartstilsynets gebyrer 2014 - høringsinnspill fra NHO Luftfart

  LTs samlede kostnader har økt jevnt de siste årene – fra knappe 160 millioner kroner i 2007 til budsjettert 194 millioner kroner i 2014. Gebyrinntektene har i samme periode økt fra vel 100 millioner kroner til nesten 140 millioner kroner, dvs en vekst på nesten 40 %. NHO Luftfart er bekymret for at en slik jevn vekst i nivået på gebyrene vil ytterligere svekke en svak økonomi i bransjen. NHO Luftfart oppforder Luftfartstilsynet til å foreta en "benchmark" mot andre lands tilsynsvirksomheter.

 • Lufthavnavgifter for Avinors lufthavner - høring

  NHO Luftfart etterlyser at det stilles krav til effektivisering av Avinors virksomhet. En effektivisering av virksomheten ville gitt mulighet for å kunne holde utgiftsveksten nede. Med en samlet inntektsvekst for Avinor som høyst sannsynlig ligger godt over 4,6 % bør det være realistisk å få til en realnedgang i lufthavnavgiftene. 

 • Luftfarten som kollektivtransport

  NHO Luftfart har fått utarbeidet en rapport om norsk luftfarts samfunnsbidrag. Uten luftfart, som er vår eneste landsdekkende kollektivtransport, stanser Norge. Behovet for luftfart vil fortsette å øke i framtiden og dette gjør at det blir viktig å fortsatt aktivt arbeide for å redusere utslippene fra sektoren
 • MELD. ST.38 (2012-2013) VERKSEMDA TIL AVINOR AS – MERKNADER FRA NHO LUFTFART

  NHO Luftfart er bekymret for kostnadsutviklingen i Avinor, og selskapets evne til å gjennomføre nødvendige investeringer i lønnsomme og kapasitetsøkende tiltak i norsk luftfart. Avinor ble etablert som aksjeselskap for vel 10 år siden, 1.1.2003, og ett av hovedmotivene for dette var å sikre en mer effektiv drift av virksomheten.Regjeringen viser selv til en ekstern utredning av German Airport Performance (GAP )som fastslår at det norske lufthavnsystemet er mindre effektivt enn i 2002. GAP viser til et potensiale for resultatforbedring på vel 300 mill kr pr. år, samtidig som det påpekes at det mangler gode incentiv for økt effektivitet i selskapet.
 • Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Moss lufthavn, Rygge

  Slik NHO Luftfart oppfatter situasjonen er det helt avgjørende for videre utvikling av lufthavnen at det gis rom for ytterligere trafikkutvikling utover det som ligger i dagens konsesjonsvilkår. En slik økning i trafikkbevegelse vil kunne tjene lokalsamfunnet, og styrke regionens videre utvikling gjennom en forbedret transportstandard
 • Resultatløs forhandling mellom Luftfartens funksjonærforening og NHO Luftfart i dag.

  Luftfartens funksjonærforening og NHO Luftfart gjennomførte forhandlinger i Næringslivets hus i dag, men klarte ikke å komme til enighet. Streiken ved seks lufthavner i Nord-Norge fortsetter.
Viser fra 1 til 10 av totalt 343 artikler

Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO