Siste nyheter

 • 12.02.2018

  NHO Luftfart skal delta på høring om Meld.St.41 (2016-2017) Klimastrategi for 2030 - Norsk omstilling i europeisk samarbeid

  NHO Luftfart skal delta på høring om Meld.St.41 (2016-2017) Klimastrategi for 2030 - Norsk omstilling i europeisk samarbeid 12. februar på Stortinget. NHO Luftfart støtter regjeringens overordnede prinsipper for klimapolitikken som blant annet bygger på at målene skal nås med effektivitet og størst mulig grad av sikkerhet. Dette betyr at virkemidlene bør innrettes slik at miljømålene nås til lavest mulig kostnad for samfunnet. Miljøavgifter, omsettelige kvoter, direkte reguleringer, avtaler mv. må kombineres mest mulig effektivt. NHO Luftfart støtter også regjeringen i at "på områder underlagt generelle virkemidler skal det som hovedregel unngås ytterligere regulering". NHO Luftfat har i forkant av høringen sendt inn skriftlige høringskommentarer. Les vårt høringssvar her

 • 07.02.2018

  Ny NOx-avtale er nå åpen for signering

  NHO Luftfart minner om at ny NOx-avtale nå er åpen for signering. Alle virksomheter må tilslutte seg den nye NOx-avtalen for 2018-2025 for å ha rett til avgiftsfritak for statlig NOx-avgift for ny avtaleperiode. Virksomheter som var tilsluttet NOx-avtalen 2011-2017 må også tilslutte seg ny avtale.

   

  Næringslivets NOx-fond har som formål å redusere NOx-utslipp. Femten samarbeidende næringslivsorganisasjoner er stiftere av fondet. NHO Luftfart er en av disse næringslivsorganisasjonene og de av våre medlemsbedrifter som er underlagt NOx-avgift kan tilslutte seg avtalen. For mer informasjon om hvordan man som virksomhet tilknytter seg ny avtale, se her.

   

  Evt. spørsmål må tas direkte med NOx-fondet.

   

 • 07.02.2018

  NHO Luftfart og ATM Norge arrangerer ATM-konferanse 29. mai 2018

  NHO Luftfart vil, i samarbeid med ATM Norge, arrangere den årlige ATM-konferansen 29. mai 2018. Arrangementet er gratis for våre medlemmer og etterfulgt av en hyggelig middag. Program med mulighet for påmelding mv. følger snart.

Se alle

Uttalelser fra NHO Luftfart

 • Luftfartstilsynets gebyrregulativ 2018

  NHO Luftfart har merket seg at LT legger til grunn en budsjettramme på 222,3 millioner kroner for 2018, som ligger noe over budsjettrammen for 2017 på 219,8 millioner kroner. Dette kostnadsnivået ligger imidlertid godt over kostnadsnivået for tidligere år, og dette skyldes økt ressursbruk til arbeidet med digitalisering og forenkling.  På bakgrunn av pågående arbeid med omorganisering, effektivisering og automatisering av manuelle tjenester har ikke LT gjennomført en reell kartlegging av ressursbruk og grunnlag for satsene for 2018. Disse er slik vi forstår, med noen unntak, videreført tilnærmet uendret. Se hele høringssvaret her.

   

   

   

 • Høringskommentarer fra NHO Luftfart - grunnlagsdokument for NTP 2018-2029

  NHO Luftfart har gitt innspill til grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan 2018-2029. Viktige temaer for bransjen i denne sammenheng er miljø, lufthavnkapasitet- og struktur, tredje rullebane Gardermoen, ny flyplass Bodø, regional flyplassstruktur og ny stor lufthavn Mo i Rana.

 • Avinors plan for virksomheten 2016-2018 – oppfølging eiermeldingen

  NHO Luftfart er kjent med at Avinor har utarbeidet og oversendt til Samferdselsdepartementet (SD) en Plan for virksomheten 2016-2018 (§10-plan). En slik plan blir utarbeidet av Avinor hvert år, og minst hvert fjerde år danner denne et grunnlag for departementets stortingsmelding om selskapet (eiermelding). NHO Luftfart har i forbindelse med dette kommet med noen innspill til departementet i det videre arbeidet med en slik eiermelding.

 • 1: NHO Arbeidsliv

 • 2: NOx-Fondet

 • 3: Næringslivets skole

 • 4: NHO Forsikring

Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO