Siste nyheter

 • 08.08.2016

  Seminar - Nordic biofuels for aviation

  Nordic Energy Research arrangere seminar om "Nordic biofuels for aviation" den 1. september 2016. NHO Luftfart  er i forbindelse med dette invitert til å holde et foredrag om bransjens synspunkter på det nordiske handlingsrommet innenfor dette området, herunder hvilke rammebetingelser som må på plass. For mer informasjon se lenke under.

 • 08.08.2016

  NHO Luftfart har sendt en formell klage til ESA vedrørende innført flypassasjeravgift

  NHO Luftfart har sendt en formell klage til ESA vedrørende den innførte flypassasjeravgiften. Bakgrunnen for klagen er at NHO Luftfart anser at den vedtatte avgiften kan være i strid med statsstøtteregelverket og vi ønsker ESAs vurdering av dette. 

 • 13.05.2016

  Prokuratorknep fra Finansdepartementet

  Regjeringen har fjernet én setning i forskriften om flyseteavgift, men realiteten blir den samme: Ekstra-beskatning av reisende i distriktene og forskjellsbehandling av flyselskapene.

  Regjeringen legger i praksis opp til dobbeltbeskatning av reisende i distriktene. Noen vil måtte betale flyseteavgiften både to og tre ganger. Samtidig vil flyselskap som ikke har booking-samarbeid med andre som flyr i distriktene få en konkurranseulempe, sier Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftfart.

  Det er gjort én endring i den forskriften som ble sendt på høring. I paragraf 3 het det blant annet:

  «Det er et vilkår for fritaket at det er inngått transportavtale om sammenhengende flyginger».

  Denne setningen er fjernet fra forskriften, slik at de selskapene som ikke har en slik avtale ikke formelt sett er diskriminert i forskriften. I realiteten er det imidlertid nødvendig å ha en slik samarbeidsavtale for vite hvilke passasjerer som skal unntas for nye flyseteavgiften når de booker en billett.

  -Slike byråkratiske triks kan tydeligvis brukes for å vri seg unna ESAs jurister, men realiteten vil være den samme. Selskaper som ikke har inngått booking-samarbeid med et annet selskap vet ikke om vedkommende er på en sammenhengende flygning og må dermed legge flyavgift på alle passasjerer, sier Lothe.

  -Dette vil bli fulgt opp fra vår side. Slike «prokurator-knep» vil ikke stå seg i møte med virkeligheten og vi vil nå sammen med våre medlemmer vurdere hva som blir neste skritt fra vår side, sier Lothe.

   

  Kontaktperson: Torbjørn Lothe, 902 07 593; epost torbjorn.lothe@nho.no

Se alle

Uttalelser fra NHO Luftfart

 • Luftfartstilsynets gebyrer 2015 - høringsinnspill fra NHO Luftfart

  NHO Luftfart er tilfreds med at kostnadsutviklingen i Luftfartstilsynet for 2015 ser ut til å ha flatet noe ut – etter mange år med jevn vekst. Kostnadene for Luftfartstilsynet i 2015 vil samlet ligge på 194,4 millioner kroner, hvorav kostnader til de aktuelle gebyrområdene vil utgjøre 126,8 millioner kr. NHO Luftfart er fornøyd med at Luftfartstilsynet har endret beregningsmodellen i samsvar med bransjens tidligere innspill og holdt flere aktiviteter av mer direktorats preget karakter utenfor beregningen av gebyrene. Dette betyr at kostnader for gebyrvirksomheten får en netto reduksjon på 10,2 millioner kr i forhold til 2014.

 • Høringsuttalelse - Avinors lufthavnavgifter 2015

  NHO Luftfart har gitt høringskommentar til forslag til Avinors lufthavnavgifter 2015. Etter vår vurdering er det rom for å senke avgiftene for 2015. NHO Luftfart mener at de kommersielle inntektene og passasjerprognosen er satt for lavt av Avinor, og med en naturlig justering kun av disse komponentene vil Avinor overoppfylle selskapets avkastningsmål. NHO Luftfarts anmodning er derfor at Avinor tilpasser avgiftsnivået på et vesentlig lavere nivå enn det som er skissert i høringsforslaget.  Vårt forslag til endrede lufthavnavgifter for 2015 er en samlet reduksjon for start- og passasjeravgiften på 6 %.

 • Høring – Rapport om forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge

  NHO Luftfart har gitt en høringsuttalelse til Samferdselsdepartementet i forbindelse med høring - rapport om forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge. Høringen er knyttet til utforming av anbudsvilkår for anbud på regionale ruteflyginger i Sør-Norge fra 1. april 2016.

 • 1: NHO Arbeidsliv

 • 2: NOx-Fondet

 • 3: Næringslivets skole

 • 4: NHO Forsikring

Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO